Gång- och cykelbanan vid Norra Kungsvägen breddas

Lidingö3 april 2023 kl 04.131

Gång- och cykelbanan på norra ön ska förbättras och kopplas ihop med nya Lilla Lidingöbron och Torsvik. Åtgärderna syftar till att öka säkerheten för trafikanterna.KarTbild med punkter markerade och streck dragna

Kartbilden visar sträckan där gång- och cykelvägen breddas eller byggs om och de punktinsatser som ska genomföras för att öka trafiksäkerheten.

Tekniska nämnden fattade den 29 mars ett enhälligt beslut om att bredda och delvis bygga om en cirka 1,2 kilometer lång sträcka av den befintliga gång-och cykelbanan på Norra Kungsvägen (mellan Grönsta och Norra Kungsvägen 41). Punktinsatser ska genomföras på flera platser för att öka säkerheten för gående, cyklister och övriga trafikanter.

Där Norra Kungsvägen korsar Narcissvägen, Rosavägen och Trappstigen blir det en sammanhängande gång- och cykelbana. En liknande lösning planeras i höjd med bensinmacken på Islinge hamnväg. Per Lagerkvists väg får en hastighetssäkrad cykelöverfart och området kring vägbanan blir trevligare genom ängssådd, infiltrationsbäddar och ny belysning.

Separerad gång- och cykelbana

Gång- och cykelbanan utmed Norra Kungsvägen är i dag 2,5–3,1 meter bred och bara delar av den är separerad. Den nya gång- och cykelbanan blir 4,4 meter bred och får separata delar för gående och cyklister.

– Förutom att vi får en bredare och mer trafiksäker gång- och cykelbana knyter vi samman Lidingös norra delar med området runt bron och Torsvik. Detta är också en av en av stadens motprestationer till Trafikverket för stadsmiljöavtalet för Lilla Lidingöbron, säger Anders Paulsen (LP) ordförande i tekniska nämnden.

Läs mer vilka delar som kommer att göras om och när, på Lidingö stads hemsida.

Kommentarer

  1. Ska vara Sticklingevägen inte Rosavägen som ansluter yill Norra Kungsvägen. ( Google maps har felaktig information)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *