Fler laddplatser för elbilar i sikte

Lidingö21 juni 2022 kl 03.53

Nu satsar Lidingö stad på att skapa fler och bättre möjligheter för att ladda elfordon på kommunal mark. Bodals pendlarparkering, stadshusparkeringen och Lidingövallen blir nästa år först ut med nya laddplatser för el- och hybridbilar.

Tillsammans med en konsult har staden under våren utrett förutsättningarna för att införa allmän laddinfrastruktur på Lidingö. I en genomförandeplan pekas åtta platser med totalt 120 laddpunkter ut som prioriterade att jobba vidare med. Planen omfattar inte laddinfrastruktur på privat fastighetsmark, till exempel vid bensinstationer, matbutiker och bostäder.

Teknik- och fastighetsnämnden har nu godkänt den föreslagna genomförandeplanen. Det innebär att ett projekt för att skapa fler laddplatser på allmän mark startar efter sommaren. I uppdraget ingår bland annat att ta fram en tidplan och att anlägga infrastruktur och laddplatser vid Bodals pendlarparkering, stadshusparkeringen och Lidingövallen. Dessa platser har valts för att de redan idag används som parkeringar och för att det finns bra förutsättningar för att installera den infrastruktur som krävs.

—Allt fler Lidingöbor väljer elbil vid nybilsköp, vilket är bra både för klimatet och för att minska vårt beroende av odemokratiska länder. Därmed ökar också behovet av fler laddplatser. För de som inte har en egen fast p-plats är det extra svårt att kunna ladda. Det ska vi ändra på! Ledtiderna för att införa ny infrastruktur kan vara långa och vi vill därför starta införandet och förekomma en ökande efterfrågan, säger Carl-Johan Schiller, (KD) ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

På plats från 2023

De första laddplatserna beräknas kunna vara i funktion under 2023. Beroende på behovet och platsernas förutsättningar kommer de att erbjuda både snabb- och normalladdning. Till exempel behöver besökare till centrum eller en träningsanläggning oftast ladda bilen kortare tid än den som parkerar vid en pendlarparkering.

Den fortsatta utbyggnaden av laddinfrastruktur kommer av praktiska och ekonomiska skäl att ske i etapper och en prioritering görs i projektet. Behov och möjligheter för laddinfrastruktur i olika stadsdelscentra ska utredas av projektet, som också ska bevaka frågan om laddinfrastruktur vid nya detaljplaner.

I dag finns en publik laddstation i Lidingö centrum, som underhålls av staden. Utöver det finns fem privatägda laddstationer (OKQ8, Larsbergs P-hus, Max, Högberga gård och Ellery Beach House).

Bakgrund

År 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om en ny trafikpolicy, utifrån vilken ett antal handlingsplaner tas fram. En av dem är en ny parkeringsplan och i det pågående arbetet ingår även frågan om laddinfrastruktur.

Antalet nyregistrerade fordon på Lidingö 2021 var 1 200, varav 49 procent var el- eller laddhybridfordon. Enligt Trafikanalys finns cirka 18 500 personbilar i trafik på Lidingö. 10 procent, eller 1 850 fordon av dessa, är el-och laddhybrider. Prognoserna för andelen laddbara fordon i Sverige år 2030 pendlar mellan 30 procent (IVL) och 45 procent (Powercircle).

Enligt Region Stockholms resvaneundersökning 2019 hade 76 procent av de Lidingöbor som svarat tillgång till bil i hushållet. I Lidingö stads resvaneundersökning i oktober 2021 framkom att 42 procent av alla resor på Lidingö gjordes med bil. Snittavståndet en vanlig dag för en vuxen Lidingöbo var 20 kilometer, fördelat på 1,6 bilresor.

Läs mer på Lidingö stads hemsida

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *