Fel beslut av politikerna i majoriteten

Stad & Politik24 juni 2021 kl 05.12

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) gjorde fel när de i maj 2020 beviljade Ekholmsnäs Golf AB (EGAB) dispens från strandskyddet. Naturskyddsföreningen på Lidingö överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen som nu upphäver det. Lidingöborna debatterade frågan livligt; Ekholmsnäs är ett omtyckt friluftsområde även för dem som varken spelar golf eller åker skidor.

För ett år sedan planerade EGAB att bygga ut sin bana med ett par nya hål som man ville placera i närheten av Kyrkviken. Läs artikeln här. MSN ansåg att de två nya hålen kunde placeras inom dispensområdet och det var viktigt för att kunna utveckla verksamheten. När EGAB ansökte om dispens var en del av motiveringen att de två golfhålen behövde flyttas för att skidanläggningen behövde utvidga sin verksamhet. Länsstyrelsen konstaterar att det alltså inte är golfen som egentligen behöver utrymmet utan skidverksamheten.

När MSN fattade sitt beslut angavs också att det inte fanns möjlighet till någon annan placering inom området. Länsstyrelsen skriver ”I beslutet finns endast en svepande formulering om att en placering på annan plats inom Ekholmsnäsområdet skulle innebära konflikt med ridverksamhet och närboende eller ta i anspråk skogsmark med höga naturvärden. I ärendet finns det ingen utredning om alternativ placering av golfhålen.”

Förvaltningens tjänsteskrivelse, som skiljde sig från majoritetens, pekade på de höga naturvärdena i området. Läs artikeln här. Länsstyrelsen är enig med tjänstemännens bedömning och skriver i sitt beslut: ”Mot bakgrund av de anförda höga naturvärdena och friluftslivsintressena på platsen finner länsstyrelsen, även med beaktande av vad sökanden har anfört, att de allmänna intressen som strandskyddet avser skydda i det här fallet väger tyngre än sökandens enskilda intresse av att få utföra åtgärderna inom det strandskyddade området.”

I december 2020 ändrade sig EGAB och lade ner planerna på att flytta hålen till strandskyddat område.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *