LP: Farliga drogvindar inom Kristdemokraterna!

Debatt19 december 2022 kl 11.382

Det är med stor oro som LidingöPartiet genom Dagens Nyheter den 12 december har tagit del av den kristdemokratiska EU-politikern Sara Skyttedals omvändelse i frågan om att legalisera bruk av cannabis.

För LidingöPartiet är nolltolerans - i alla led - mot narkotika en grundbult. Genom vårt ansvar för omsorgs- och socialnämnden under de senaste åtta åren har vi tydligt sett baksidan av narkotikamissbruket i samhället. Tyvärr har Lidingös tillfrågade ungdomar stuckit ut negativt under flera år, jämfört med många andra stockholmskommuner, i den s.k. Stockholmsenkäten, där ungdomar själva får svara på frågor om bland annat sitt narkotikabruk. En förklaring kan troligen vara att det på Lidingö, och i några andra höginkomstkommuner som också legat högt i enkäten, finns en köpkraft bland både tonåringar och unga vuxna som vida överstiger många andra kommuners. I grunden är detta naturligtvis positivt, men om det leder till ökat missbruk av illegala droger är det ett problem som måste adresseras av oss politiker. Narkotikamissbruket främjar också de kriminella nätverk som sysslar med narkotikalangning. Att som Sara Skyttedal föreslår, legalisera narkotikabruk i form av cannabis, kan dock aldrig vara en lösning på ett allvarligt samhällsproblem. Narkotikalangningen och kriminaliteten kring den lär inte försvinna för att vissa farliga droger legaliseras. Här måste andra åtgärder till, annars har vi politiker kapitulerat i vårt uppdrag för det goda samhället. När det gäller att minska dödligheten orsakad av narkotikaanvändning handlar det om att stärka sjukvården, inte att släppa viss narkotika fri.

Sara Skyttedal är inte bara EU-politiker, hon sitter även i Kristdemokraternas partistyrelse. Vi får hoppas att den styrelsens majoritet har en sundare syn på narkotikafrågan än Sara Skyttedal. I sammanhanget vill vi också rikta en uppmaning till Lidingöborna, och kanske särskilt till föräldrar till tonåringar och yngre vuxna. Säg nej till narkotika – på sikt riskerar narkotikan att skada brukarens liv och hälsa. Det kommer inte att bli bättre om bruk av narkotika legaliseras. Även om alla illegala droger inte är lika beroendeframkallande, vilket Sara Skyttedal framhåller, är narkotikabruk på sikt nedbrytande för kroppen, inte minst för hjärnan, och alldeles särskilt skadligt för yngre människor. Det är även väl känt att cannabis kan vara inkörsporten till tyngre droger.

Nedan är saxat (ej den kompletta texten) från Folkhälsomyndighetens hemsida om bruk av cannabis där de sammanfattar en rapport från WHO 2016:

”En tidig debut och ett fortsatt regelbundet och omfattande bruk av cannabis kan störa den normala utvecklingen av hjärnan. Forskning visar också på andra effekter av cannabisbruk så som försämrade kognitiva funktioner, beroendeutveckling och ökad risk för psykotiska symtom, till exempel schizofreni. Frekvent bruk av cannabis i tidiga åldrar är i högre grad kopplat till mer allvarliga och varaktiga risker för hälsan än cannabisbruk i vuxen ålder”.

”Cannabisbruk kan leda till beroende. Ungefär 1 av 10 som någon gång använt cannabis utvecklar ett beroende samt 1 av 6 av dem som börjar bruka i tidig ålder. Bland dem som brukar dagligen utvecklar ungefär 1 av 3 ett beroende. Regelbundet och omfattande bruk av cannabis i tidig ålder är associerat med allvarligare effekter som kvarstår längre än för personer som börjar använda cannabis i vuxen ålder. Vid långvarig cannabisanvändning försämras vissa kognitiva funktioner, exempelvis minnet och förmågan till uppmärksamhet. Funktionerna påverkas i högre grad av ett långvarigt och omfattande bruk eller ett bruk som påbörjades i tidig ålder men även av cannabis med hög THC-halt. Det är oklart om den kognitiva förmågan helt återställs om man slutar använda cannabis, för forskningen visar motstridiga resultat”.

Mot bakgrund av vad vi känner till om cannabis (och andra narkotikas) effekter står LidingöPartiet fast i sin övertygelse om att alla former av narkotikamissbruk, eller legaliserat ickemedicinskt bruk av narkotika, måste motverkas. För att vissa länder gett upp kampen mot narkotikan ska inte Sverige göra det. Cannabis har ingen ”dödlig dos”, enligt Sara Skyttedal. Därför blir det märkligt när ett av hennes argument för att legalisera cannabisbruk är att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall. Man undrar hur hon tänker?

Lars H Ericsson

Partiordförande LidingöPartiet
Evelyn Lewandrowski

Ledamot i kultur- och fritidsnämnden (LP)
Birgitta Sköld

Avgående kommunalråd och ordförande för omsorgs- och socialnämnden (LP)
Anders Paulsen

Tillträdande kommunalråd (LP)

Kommentarer

 1. Vi håller fullständigt med LP i allt ovan. Dessutom är det bevisat att cannabisbruk under graviditet, riskerar till stor del att barnet blir autistiskt. Jag undrar om de som förespråkar legalisering, någonsin har råkat ut för att försöka förklara eller förmå någon cannabispåverkad att utföra en enkel uppgift. Det som tar två minuter för en nykter normalbegåvad person att förstå, tar ofta mer än en kvart för en ”pårökt”. Det drabbar hela omgivningen och är inte försvarbart över huvud taget. För att inte tala om de som sitter och stirrar in i en vägg och hallucinerar, på grund av psykoser som inte alls är ovanliga bland cannabisbrukare.
  Låt oss hjälpas åt, med alla tänkbara medel att få våra kloka ungdomar på bättre tankar än att förstöra sin och andras framtid. Samt inte minst, att få dem att förstå att de är direkt eller indirekt bidragande till att finansiera terrorism, genom att köpa cannabis där intäkterna skickas till terrorsekter.
  Iréne Borgenvik Gruppledare SD Lidingö
  Göran Borgenvik Ordförande SD Lidingö
  samt hela styrelsen för SD Lidingö

 2. Kristdemokraterna vill ha ett narkotikafritt samhälle och arbetar för stoppa alla tendenser till drogliberalisering. Detta framgår tydligt av KD:s partipolitiska program där vi också betonar betydelsen av förebyggande arbete och en bra vård och behandling av de som fastnat i missbruk. Sara Skyttedals debattinlägg i DN 11 december är inte i linje med KD:s politik. Det framgår också av den replik som publicerades samma dag med Pia Steensland , KD (ordförande i Sveriges landsråd för alkohol och narkotika frågor) som medförfattare.
  .
  KD är liksom övriga partier på Lidingö – såväl majoritet som opposition helt eniga i synen på narkotika och alkoholmissbruk. Vi är oroliga för de enkätsvar Lidingös gymnasieungdomar lämnar i Stockholmsenkäten där Lidingö sticker ut negativt. I omsorgs- och socialnämnden har problemet återkommande diskuterats tillsammans med de ansvariga i förvaltningen. Kristdemokraterna har i sitt kommunpolitiska program lyft fram behovet av förebyggande insatser och fortsatt satsning på fältkuratorer. Elevhälsan måste stärkas med fler specialpedagoger, skolkuratorer och psykologer – ett förslag som Lidingöpartiet inte ställt upp på. Istället vill Lidingöpartiet tillsammans med Moderaterna och SD under kommande mandatperiod sänka skatten med 50 öre.

  Carl-Johan Schiller, kommunalråd (KD)
  Bo Brismar, ledamot omsorgs- och socialnämnden (KD)
  Erica Magnergård, ledamot fastighetsnämnden (KD)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *