Fakta om nya arrendena för Lidingös båtklubbar

Debatt13 december 2023 kl 13.003

Under en rad år har båtklubbarnas arrenden på Lidingö släpat efter. När bindningstiden nu löper ut den 31/12- 2023 sägs gällande arrendeavtal upp för omförhandling för att få en mer relevant nivå.

Sedan ett par veckor pågår därför en dialog mellan Lidingö stad och de elva båtklubbar som ingår i Lidingö Båtförbund. Tyvärr har den politiska oppositionen till vänster gått ut med skrämselpropaganda i samband med detta. Denna har förstås oroat båtägare på ön. Låt oss därför snabbt svara: Nej, båtklubbarna är inte hotade och båtlivet behöver inte räddas.

Det är synd att det sprids rykten. Därför vill vi här klarlägga fakta. 

Ingen klubb ska bli av med sitt avtal. Men för att lägga om arrendena måste gällande avtal sägas upp. Nuvarande arrende löper 15 år, från januari 2012 till december 2026, och har 3 års uppsägningstid.

Båtklubbarnas hyror kommer fortfarande att vara rabatterade. Några marknadspriser för eftertraktade strandtomter är det inte tal om. Det finns en tydlig politisk vilja att Lidingö ska vara en skärgårdskommun där båtlivet ska vara tillgängligt. Men Lidingöbornas subvention till båtlivet får heller inte bli orimligt hög.

Det nya avtalet slår heller inte igenom direkt, på grund av den långa uppsägningstiden. Först i januari 2027 höjs arrendet, och då till nivå med ideella båtklubbar i jämförbara kommuner.

Jämförelse med andra kommuner är förvisso inte helt enkel, då det är stor skillnad mellan olika upplägg. Det finns kommuner med avgjort högre nivåer, men där hyrestagarna är privata bryggor eller kommersiella företag. Det finns även exempel på lägre nivåer, men där klubbarna äger och driftar mer av anläggningarna.

Det finns också en rent kommersiell marknad. Att exempelvis ha hamnplats i en marina på Lidingö en sommar kostar mångdubbelt mer än i en ideell båtklubb. Att ordna vinterförvaring kommersiellt till marknadspris för sin båt innebär på samma sätt mycket högre kostnad – men det är knappast relevanta jämförelser då marinorna erbjuder mycket annan service.

Lidingö har låtit en extern konsult genomföra en ortsprisanalys i länet. En lång rad kommuner ingick, men analysen fann att Danderyd och Stockholm hade upplåtelseformer som var mest likvärdiga med Lidingös, det vill säga där kommuner hyr ut hamnplatser och mark till ideella båtklubbar, men där kommunerna äger och sköter bryggorna och viss infrastruktur. De nya yrkade arrendena, som grundar sig på en fristående värdering, ligger därmed i nivå med relevanta jämförelsekommuner.

I dagens penningvärde motsvarar det yrkade arrendet cirka 1500 kronor per hamnplats och år, och 35 kronor per kvadratmeter uppställningsplats. Exakt hur båtklubbarna i sin tur debiterar de egna medlemmarna kan förstås variera och är upp till båtklubbarna att bestämma.

Vi ska bevara Lidingös unika karaktär. De ideella båtklubbarna kommer fortsatt att förvalta en rad av kommunens mest attraktiva tomter. Klubbarna gör ett viktigt jobb.

Att Lidingö värnar båtlivet är uppenbart för alla som inte är ute efter billiga politiska poänger. En stor del av öns kustlinje har avdelats till båtklubbar. Båtlivet är gynnat vad gäller markhyra.

Båtlivet är centralt för Lidingös identitet. Så kommer det att förbli.

Anna Britta Bergman (M), ordförande Fastighetsnämnden
Ulf Cederin (LP), vice ordförande

Kommentarer

 1. Det M, LP och SD glömmer att påpeka med prishöjningen på 100% (som är satt utifrån att Lidingö måste kosta i nivå med Stockholm och Danderyd) är att kommunerna Stockholm och Danderyd har ett större åtagande än vad Lidingö stad har. Att Täby håller lägre pris omnämndes inte i beslutsunderlaget.

  Kort och gott:
  Vilket mervärde får Lidingös båtklubbar då kostnaden fördubblas?

  Ni besvarar inte varför arrendetiden ska vara 3 år i taget. En båtklubb kan inte ens investera i Y-bommar om kostnaden måste kunna räknas hem på tre år.

  Konsekvensen av beslutet kan bli att båtklubbarnas investeringsvilja minskar. Ska Lidingö Stad ta över ansvaret för båtklubbarnas Y-bommar? I så fall kan det bli en god affär för båtklubbarna, men jag kunde inte se ansvarsfördelningen dokumenterad i beslutet.

  Centerpartiets farhåga är att Lidingöborna får betala lika mycket som Danderydborna, men Lidingöborna får betydligt mindre för pengarna.

  Gabor Sebastiani
  Gruppledare, Centerpartiet Lidingö

 2. Lidingös politiska styres beslut om att säga upp gällande arrendeavtal för Lidingös elva båtklubbar väcker reaktioner, inte enbart för de aviserade hyrorna utan även mot bakgrund av hur ärendet har hanterats.

  Moderaterna och Lidingöpartiet skriver att båtklubbarnas hyror fortfarande kommer att vara rabatterade, men att Lidingöbornas subvention till båtlivet inte heller får bli orimligt hög.

  Hur mycket ska hyrorna vara rabatterade och i jämförelse med vad?

  Var går enligt Moderaterna och Lidingöpartiet gränsen för att båtklubbarnas hyra inte ska vara en orimligt hög subvention till båtlivet?

  Det kvarstår frågor att besvara kring ansvars- och kostnadsfördelning mellan staden och båtklubbarna, samt vilket mervärde Lidingös båtklubbar kommer att få med de aviserade kraftigt höjda hyreskostnaderna.

 3. Märkliga utspel, är själv inte båtägare men man vill ju som hyresgäst ha en långsiktigt stabil relation med sin hyresvärd när det rör sig om investeringar som man gör. Hyreshöjningarna ska vara förutsägbara för båda parter. Här verkar det som att värden ensidigt säger upp avtalet i syfte att göra en markant förändring.

  Blir tyvärr inte förvånad, Lidingös moderater har tillsammans med stödpartier gjort många utspel som väcker förvåning och oro hos invånarna. Fler än tidigare styren.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *