Energihamnen planeras

Flygbild över Energihamnen. Bild: Lennart Johansson, Stockholms stadsbyggnadskontor
Okategoriserade28 oktober 2019 kl 06.20

Mitt emot Lidingö till vänster om bron planeras nu den nya Energihamnen. Det är en satsning för att skapa en förbättrad hamn- och industriverksamhet och nya verksamheter som produktionsanläggning för fjärrvärme, cementterminal och bunkerdepå för bränsle till fartygstrafik. Planeringen innebär att den tillåtna byggnadshöjden i hamnområdet utökas.

I detaljplanen ingår också planläggning av områdets västra del för en framtida spårväg, det vill säga förlängning av Lidingöbanan. 

Planområdet ligger mellan Lidingövägen i väst, Lilla Värtan i öst, Lidingöbrons fäste i norr och Värtapirens färjeterminal i söder. All mark inom planområdet ägs av Stockholms stad och marken arrenderas ut till Stockholms Hamnar och ett antal industriverksamheter. Stockholms Hamnar arrenderar i sin tur ut mark till bland annat Stockholm Exergi och Betongindustri.

Förslaget till ny detaljplan ger möjlighet till en mer klimatsmart produktion av energi. Detta bidrar bland annat till att Cementas mark inom Lövholmen frigörs och att oljelagringen i Loudden kan avvecklas. Det innebär att stadsutvecklingsprojekt blir möjliga i Lövholmen och Loudden. Dessutom bidrar planen till målet att avveckla fossila bränslena i kraftvärmeverken i Värtan, och att en mer klimatsmart energiproduktion inom Energihamnen kan utvecklas.

Framtidsbild. Energihamnen sedd från Millesgården på Lidingö, med Cementas byggnader till höger. Bild: Råformat/Urban Design

Planen gör det möjligt för en ny produktionsanläggning för fjärrvärme, vilket är en del i den långsiktiga utvecklingsplanen för fjärrvärme i Stockholmsområdet. Stockholm Exergi planerar att successivt konvertera Värtaverkets produktionsanläggningar till biobränsledrift. Detta kräver att Energihamnen anpassas för mottagning, hantering, lagring och distribution av biobränslen. Planförslaget innehåller främst utökning av den tillåtna byggnadshöjden för industri- och hamnverksamhet i Energihamnen samt ett spårområde för en ny spårväg. Verksamheten är, förutom området för spårväg, till största delen oförändrad jämfört med befintliga planer.

Marken inom planområdet ägs till största delen av Stockholms stad och är upplåten med arrende till Stockholms Hamn AB (Hamnen). Hamnen arrenderar ut delar av marken till andra aktörer, främst Stockholm Exergi.

Förslaget har varit ute på samråd och förväntas bli antaget i stadsbyggnadsnämnden under hösten.

Källa: Stockholms stad

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *