Det nya styret svarar på kritiken

Stad & Politik24 oktober 2022 kl 11.391

I Lidingö Nyheter kunde vi läsa att oppositionen inte var nådig i sin kritik mot det nya styret med Moderater och Lidingöpartiet. Man ställde många frågor och kom även med påståenden som vi nu har gett till Daniel Källenfors (M) och Anders Paulsen (LP) att bemöta. Här är deras svar:

Stämmer det att skatten ska sänkas med 50 öre? När ska det vara genomfört?

Daniel Källenfors:
– Det är ett mål under mandatperioden, men ytterligare skattesänkningar är bara aktuellt om stadens ekonomi tillåter och förutsätter att fortsatt god service och kvalitet till medborgarna fortsatt kan säkerställas. Samtidigt är det viktigt att hålla i minnet att det är fullt möjligt att både sänka skatten och samtidigt höja kvaliteten i stadens service såsom vi har gjort under den gångna mandatperioden. Det uppnås genom att aktivt arbeta med uppsatta mål, effektivisering och fokus på stadens kärnverksamheter.

Skattesänkningen ska motsvara 80 milj kr, var ska de pengarna tas?

Daniel Källenfors:
– En skattesänkning på 50 öre motsvarar cirka 90 miljoner kronor per år. Staden går i år med ett överskott på 205 miljoner kronor för 2022 enligt den senaste prognosen samtidigt som vi ser att våra jämförelsekommuner i genomsnitt driver sin verksamhet 88 miljoner kronor billigare med likartad kvalitet. Det är således totalt 293 miljoner kronor vilket motsvarar en överbeskattning på omkring 170 öre för Lidingöborna. I det sammanhanget är 50 öre ett försiktigt belopp. Nästa år kommer stadens finanser inte att vara lika starka, men det kommer helt klart att finnas ett skattesänkningsutrymme även under de närmsta åren.
Pengarna till skattesänkningen finns med marginal att hämta effektiviseringar, prioriteringar och minskande överskott. Det krävs dock ett gediget analysarbete innan vi med säkerhet vet att just 50 öre är rätt nivå. Men sätter man inget mål blir det lätt ingenting. Därför har vi satt målet 50 öre under mandatperioden för att staden ska ha något att arbeta mot.

Stämmer det att ni planerar att sälja av stadens fastigheter?

Daniel Källenfors:
– Ja, men det rör sig om fastigheter som staden inte behöver i den egna eller upphandlade verksamheten, vare sig nu eller i framtiden, utan som kan säljas av om det behövs. Vi har nu stora utgifter i form av en ny simhall och ny Lidingöbro. I stället för att låna pengar är det bättre att sälja några av kommunens kommersiella fastigheter.

Jag har hört att fastigheterna som ska säljas är värda 200 miljoner kr, kan det stämma?

Daniel Källenfors:
– En preliminär bedömning är att stadens skuldsättningsbehov uppgår till cirka 150-200 miljoner kronor inom de närmaste tre åren. Det är den upplåningen vi vill försöka förebygga genom att sälja av vissa fastigheter som staden inte behöver.

Folk tror att det blir samma sak som Danderyd gjorde, kan ni dementera eller beskriva hur det skiljer sig?

Daniel Källenfors:
– Inga skattesänkningar och ingen löpande drift kommer att finansieras genom att sälja av fastigheter. Så har vi alltid arbetat. På Lidingö råder det ordning och reda och ekonomin är starkare än någonsin.

Hur är det med äldreomsorgen, ska det inte ske någon utveckling där?

Anders Paulsen:
– I vårt Koalitionsprogram finns flera punkter om olika förbättringar, bland annat inom äldreomsorgen. Det rör sig bland annat om ökade språkkrav både vid nyanställning och för redan anställd personal, och om ökad digitalisering och digital teknik för att underlätta och öka självständigheten för den enskilde. Men även om att begränsa antalet olika personer som en äldre med biståndsbedömda behov ska behöva träffa i omsorgen.  

Det kommer att bli cirka 1 000 äldre på Lidingö under mandatperioden, hur kommer ni att garantera boende och trygghet för dem?

Anders Paulsen:
– Dagens boendelösningar för äldre möter inte fullt ut framtidens behov. Utifrån ett förvaltningsövergripande projekt beslutade kommunfullmäktige i stor samstämmighet att ge omsorgs- och socialnämnden i uppdrag att implementera de slutsatser som drogs inom ramen för projektet, omsorgs- och boendekedjan. Detta innebär att vi nu har tagit ett helhetsgrepp kring äldreomsorgen för att skapa de bästa förutsättningarna för våra kommuninvånare. Det är en förändring som berör många äldre i kommunen. Inom ramen för vårt arbete kommer vi också att använda oss av modern forskning och möjligheterna som exempelvis välfärdstekniken erbjuder. Syftet med det biståndsbedömda trygghetsboendet, som nu utvecklas, är att möta ett behov hos de som inte kan få sitt behov av trygghet och omsorg tillgodosett i ett ordinärt boende, men som samtidigt inte behöver omsorg och personal dygnet runt som på ett vård- och omsorgsboende.
Boendekedjan måste ses utifrån ett helhetsperspektiv som innefattar alla de viktiga omsorgsinsatser som ges till äldre på Lidingö. Boendeformerna utgör endast en del av omsorgskedjan. Genom att ta ett helhetsgrepp kan man tydliggöra samspelet mellan olika omsorgsinsatser och kopplingen till det tidiga och förebyggande arbetet.

Byggandet och bostäder. Kommer det att byggas fr fler bostäder under mandatperioden?
Daniel Källenfors:
– Lidingö skall vara grönt och fint. Lidingö är i grunden färdigbyggt men en del kompletteringar ska göras, exempelvis upprustning av Rudboda torg och Högsätra.

Om det inte kommer att byggas, hur ska Lidingöföretagen kunna locka medarbetare om det inte finns boende på ön?

Daniel Källenfors:
– Lidingö kan inte lösa problemen med en socialistiskt reglerad hyresmarknad och höga flyttskatter. Det är ett nationellt och regionalt problem.
Lidingö är Sveriges femte mest tätbefolkade kommun så det finns redan många boenden på ön. Nya hyreslägenheter blir dyra på grund av bland annat höga markpriser. Det har exempelvis ungdomshuset i Larsberg visat. Det är svårt att hyra ut lägenheterna där till yngre trots att bostadsföretaget byggt vissa lägenheter med korridorboende för att kunna hålla nere hyrorna.  

Om inte fler flyttar till Lidingö kommer inte fler att resa kollektivt, kan det få följden att tvärförbindelserna inom Stockholmsregionen inte blir av. Kommentar?

Anders Paulsen:
– Lidingö har närmare 50 000 invånare på Sveriges till ytan sjätte minsta kommun. Det är ett fullgott underlag för bra kollektivtrafik både inom ön och till och från ön.

Om inte Lidingö klarar sitt åtagande till staten om fler bostäder måste Lidingö betala tillbaka för bidraget vi fick till Lilla Lidingöbron. Kommentar?

Daniel Källenfors:
– Ja, så är det för en del av potentiella bidraget, men vi har full kontroll över den frågan. Hittills har vi återbetalat (inte fått ut) 6,9 miljoner av totalt 343,5 miljoner i stadsmiljöbidrag på grund av bland annat minskade byggprojekt. Det är ett medvetet val som vi gjort för att hålla nere byggandet i enlighet med vår nya bostadsbyggnadspolitik.

Kultur och idrott. Många är oroliga i den sektorn. Kommer det bli nedskärningar, frysning eller utveckling? Exempel på eventuella satsningar?

Anders Paulsen:
– Det finns ingen anledning att känna oro. Staden kommer att stödja föreningar som bevarar och tillgängliggör kulturella värden, bland annat genom fortsatt stöd till Millesgården och Lidingö museum. Vi kommer att fortsätta satsa på idrott och motion genom en ny simhall, gå in som medlåntagare för GT Vikingarnas nya hall, bygga ytterligare en 11-mannaplan för fotboll och genom att fortsätta projektet att utveckla Högsätra Idrottscampus. Vi kommer även att fortsatt värna till exempel Isbiten i Sticklinge, förbättring av den lokala fotbollsplanen i Rudboda och liknande lokala initiativ för spontanidrott i våra olika stadsdelar. 

Ökad inflation, ökade energipriser och orolig omvärld. Hur ska ni mota de hoten om skatten ska sänkas och/eller nedskärningar står inför dörren?

Anders Paulsen:
– Vi kommer inte att sänka skatten om förutsättningar för det inte finns, men staden går med stora överskott och vi vet att vi kan hitta nya effektiva lösningar för att skapa ännu bättre service till Lidingöborna.
Framtiden innebär många osäkra omvärldsfaktorer som inflation, ökade energipriser och krig i Europa. Fortsatt ordning och reda i stadens ekonomi är A och O och alltid det övergripande målet i all verksamhet inom Lidingö stad.

Kommentarer

  1. Saknar frågan om hur är det med att vara beroende av SD för att få igenom minoritetsstyrets politik?

    Saknar också frågan hur Lidingö ska kunna anställa fler inom äldreomsorgen för att kunna ge en bättre omsorg enbart språkkrav och en ökad digitalisering kommer inte att ge bättre kvalitet. Hur ska de äldre slippa ha ett tiotal nya människor varje vecka som kommer hem till en om inte fler anställs och hur det ska bekostas om man samtidigt funderar på skattesänkningar?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *