Den framtida vårdens behov måste tillgodoses i Hälsans Hus

Debatt29 april 2020 kl 05.48

Lidingö vänner fortsätter undersökningen av Region Stockholms primärvårdsstrategi för åren 2019-2025. Vi undersöker den markanvisning som pågår sedan 17/3.

Vårdcentralen är den fysiska platsen för primärvårdens ökade och delvis nya funktioner. Samverkan mellan Regionens och kommunens ansvar för vård och omsorg är en viktig utgångspunkt för planeringen. Ett genomarbetat program för verksamheten är en absolut förutsättning för att kunna göra en rättvis utvärdering av inlämnade tävlingsförslag. I tävlingsvillkoren ingår att det görs utan kostnad för Lidingö stad och att alla förslag kan förkastas utan ersättning.

I tävlingshandlingarna är byggnadens önskade utseende väl beskrivet genom krav på volym och hur fasaderna ska se ut. Stadsplanestrukturen är bestämd. Däremot saknas byggnadens funktionalitet, dess innehåll, det som ska tjäna primärvårdens framtida verksamhet och arbetssätt. Det räcker inte med ”att hyresgäster som idag bedriver vårdverksamhet i Högsätrahuset ska erbjudas att teckna hyreskontrakt på marknadsmässiga villkor.” Planering och projektering måste baseras på den framtida vårdens funktionssätt, där också e-hälsa och nätverksstrukturer ingår. Det medför nya sätt att arbeta, nya sätt att utforma lokalerna i Hälsans Hus. Ett väl genomtänkt program är ett måste och ska ge uttryck för Lidingös ambitioner för framtida vård och omsorg. Det skall koordineras med Regionen Stockholms strategi för den framtida primärvården år 2025 och därefter. 

Det görs stora insatser av de inbjudna intressenterna i tävlingen om Hälsans Hus. Ett tydligt program behövs för utvärderingen av tävlingsförslagen. Det är lika nödvändigt för den fortsatta dialog som skall föras med några utvalda förslagsställare. Vinnaren blir den exploatör som får bygga Hälsans Hus.

I Regionens strategiska plan står att ”primärvården behöver också ha representanter i styrgrupper”, det vill säga att professionen anlitas. Vi föreslår att de fyra stora vårdgivarna på Lidingö kan delta i planeringen av Hälsans Hus.

Dialog och kommunikation är nödvändigt för att primärvården skall lyckas i omställningen av sjukvården och att skapa förtroende hos medborgarna. Lidingö vänner har visat på problem och alternativ för att en dialog skall kunna startas när Coronan väl ger oss möjlighet att träffas.

Detta tar vi upp i ett kommande inlägg.

För Lidingö Vänner
Anders Ulfvarson
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *