Centrum börjar ta form

Nuvarande ägarförhållanden. Illustration Lidingö stad
Stad & Politik3 juni 2019 kl 06.59

Projektet Lidingö centrum kommit har ytterligare ett steg på vägen. Kommunstyrelsen har tagit fram ett projekt-PM som är ett beslutsunderlag för att starta hela processen. Så snart PM:et antagits av kommunstyrelsen får Miljö- och Stadsbyggnadskontoret (MSK) i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan för området. Kommunstyrelsen anslår 15 miljoner kronor för projektet fram till 2022 då den nya planen beräknas vinna laga kraft.

Projektet kommer att ledas, dels av en politisk styrgrupp och dels av en tjänstemannagrupp. Den politiska styrgruppen leds av kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) och företrädare för de övriga politiska partierna. Dessutom kommer Miljö- och Stadsbyggnadsnämndens ordförande Fredrik Vinstock (M) att ingå. Tjänstemannagruppen består av den nya förvaltningschefen på MSK och övriga medlemmar är stadsdirektören, förvaltningschefen på Teknik- och Fastighetsförvaltningen (TFF). Några enhetschefer på TFF och MSK ingår också.

I PM:et har kommunstyrelsen formulerat sina mål på nedanstående sätt:

• bygga cirka 100–200 nya bostäder i centrumkärnan där bebyggelsen ska präglas av småskalighet, variation och ha en hög arkitektonisk kvalitet,
• skapa goda förutsättningar för handel och service genom att tillskapa lokalytor i markplan om cirka 7000–11 000 kvm.
• skapa en trygg och välfungerande parkeringsanläggning under mark för handel, arbetsplatser och bostäder,
• skapa en grönskande stadskärna med flera attraktiva mötesplatser,
• skapa god tillgänglighet för alla till och från samt inom Lidingö Centrum,
• utveckla gång- och cykelnätet förbi och till centrum (Lejonvägen och Odenvägen), och
• säkerställa att projektet levererar ett ekonomiskt överskott

Första programmet 2014

Detta start-PM är det andra i ordningen. 16 juni 2014 godkände kommunfullmäktige ett planprogram för Centrum–Torsvik. Efter fullmäktiges beslut uppstod dock många frågor kring parkering och logistik för handeln. För att inte tala om hur stor exploatering det skulle vara. Flera politiska kullerbyttor gjorde att projektet hamnade i stå. Nu är det dags att uppdatera projektet med nya förutsättningar från politiken.

2018 fick Centrum en ny ägare i och med att Grosvenor köpte upp området. De äger polishuset, pressbyråbyggnaden, biblioteksbyggnaden samt större delen av handelsytorna i kvarteret Oden. Bostadsrättsföreningen Oden äger två handelslokaler och bostäderna ovanför handelsytorna. Den största delen av marken inom hela projektområdet ägs av staden.

Hela planområdet.

Ingen överdäckning i Torsvik

Den överdäckning av Torsviksdiket som det förra PM:et talade om, blir inte av. Då projekterades för en större exploatering av hela området mellan Centrum och Torsvik varvid staden skulle sälja mark för att delvis finansiera överdäckningen. I och med att exploateringen nu minskar så kommer det inte att finnas tillräcklig ekonomi för en överdäckning. Den nya politiska ledningen är tydlig med att det bara är centrumkärnan som blir föremål för ny detaljplan. Centrumkärnan begränsas av Lejonvägen i norr och öster och av Odenvägen i väster. Stadshuset avgränsar området i söder. Inom området är det främst mark som redan används som planeras bebyggas.

Gångbron över Lejonväger kommer troligen att försvinna då den utgör ett hinder för en kommande bebyggelse på stadshusparkeringen. Däremot beräknas gång- och cykeltunneln under Lejonvägen att bli kvar. En utökad bebyggelse av handel och bostäder vid polishuset och på stadshusparkeringen gör att dagens passage från polishuset in mot centrum vidgas och binder samman nya och gamla centrum. I PM:et benämns den Lejongapet eller Lejonpasset.

Lidingö Nyheter kommer löpande att berätta om projektet.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *