C: Skärp klimat- och miljöarbetet på ön

Debatt18 juni 2021 kl 04.25

Majoritetens smala inriktning att fokusera på den egna organisationen i miljö- och klimatarbetet är ett grundproblem i alla handlingsplaner som nu tas fram utifrån miljöprogrammet. För att få verklig effekt i miljö- och klimatarbetet måste vi alla hjälpas åt. Kommunen kan vara den sammanhållande länken som mångfaldigar effekten av företags, Lidingöbors och föreningars enskilda insatser till en bättre helhet. Exempelvis stöd till de som dyker efter skräp längs kusten, städdagar där de som deltar får extra stöd till sin förening eller ett klimatprotokoll där företag, kommun och akademi samverkar för att nå Parisavtalet.

Kommunen saknar idag ett program för hållbart byggande – att kommunen inte ställer krav på miljö- och klimat vid byggnation på ön är under all kritik. Med ett program för hållbart byggande skulle staden kunna ställa rätta och skarpa krav vid framtagande av detaljplan, egen byggnation, markanvisningstävlingar och när privat aktör bygger på stadens mark. Vid nybyggnation vill vi se livscykelanalys på byggandets miljöpåverkan från råvaruupptag till drift och till slut deponi/återvinning.

Nedan följer ett axplock av andra punkter vi skulle velat se:

  • Framtagande av koldioxidbudget för Lidingö
  • Åtgärdsplan för att minska konsumtionsbaserade utsläpp från staden med krav i upphandling
  • Mer fokus på närproducerad mat i upphandling och stadens egna kök
  • Höjt mål för andel bilar i kommunen som drivs av förnyelsebart drivmedel
  • Utökad arbete för cirkulär ekonomi med genomlysning av hur insamling av matavfall och fler fraktioner av avfall säkerställs samt hur återbruk utökas
  • Ta fram en kemikalieplan för staden
  • Energieffektiviseringsåtgärder i samarbeten med akademi och näringsliv
  • Åtgärdsplan mot mikroplaster
  • Ökad takt för installation av solenergi på stadens fastigheter samt bygglovsbefria solpaneler även i kulturmiljöområden
  • Projekt för att skapa våtmark vid Kyrkviken för att öka rovfiskens utbredning och därmed förbättra ekosystemets sammansättning

Patrik Buddgård (C)
Tor von Sydow (C)
Lotta Cavalli Björkman (C)
Joakim Jarnryd (C)
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *