C: Investera för levande och friskt vatten i Kyrkviken

Debatt9 juni 2022 kl 04.032

Centerpartiet vill förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken. Idag är stora delar av vikens botten död på grund av övergödning. Vi vill se en vik för bad och fiske med god vattenkvalitén och balans i ekosystemet. Centerpartiet vill färdigställa dagvattendammar i Kyrkviken, genomföra aluminiumfällning i Kyrkviken samt skapa en våtmark som skapar lekmiljöer för rovfiskar som abborre och gädda.

Det har länge varit tydligt att Kyrkvikens vattenkvalitet var dålig och staden har gjort flera undersökningar. I Hustegafjärden är vattenkvalitén otillfredsställande och i inre och yttre Kyrkviken råder mycket dålig ekologisk status. Ett av de största problemen till de syrefria bottnarna är fosfor som kommer av dagvattenutsläpp och som även finns lagrat i bottensedimentet. När syret tar slut släpper bindningen av fosfor vilket göder växtplankton och ger näring till cyanobakterier.

Vi väckte frågor i fullmäktige om detta eftersom vi vill att staden höjer ambitionen i arbetet för bättre vattenkvalitet i Kyrkviken. För att åtgärda problemen behövs både dagvattendammarna som alla verkar vara överens om komma på plats men det behövs även kvalitetsförbättring av vattnet på liknande sätt som i Kottlasjön med aluminiumfällning som binder fosforn. För det tredje behöver balansen i ekosystemet återställas genom fler miljöer som gynnar fortplantning av rovfiskar som gädda och abborre.

Balansen i ekosystemet är rubbat med hög andel växtplankton och fisk som mört och karpfiskar, på bekostnad av rovfiskar som abborre och gädda. När andelen rovfisk som abborre minskar ökar mörten som innebär färre djurplankton som i sin tur ökar andel växtplankton. Det i sin tur försämrar livsmiljön för abborren på grund av grumligare vatten. Kyrkviken är därmed inne i en negativ spiral med obalans i ekosystemet. Mer abborre och gädda i Kyrkviken är en del i att förbättra vattenkvaliteten.

Vi ser att det behövs investeringar för detta. Vattenkvalitén på och runt ön kommer Centerpartiet prioritera om vi får väljarnas förtroende den 11 september.

Patrik Buddgård (C)
Anders Öhrström (C)
Lotta Cavalli Björkman (C)
Fredrik Wesslund (C)

Kommentarer

  1. Bra att Centern ansluter sig till KD:s linje om att prioritera reningen av kyrkviken. Hittills har er representant i styrgruppen för projektet inte dykt upp på mötena men jag hoppas få se er där snart så vi kan komma vidare i det här viktiga arbetet!

    Med vänlig hälsning,
    Carl-Johan Schiller (KD)

    1. Väldigt bra om vi är flera partier som driver samma sak. Hittills har vi dock inte sett några faktiska åtgärder. Och när frågan var uppe i debatt i fullmäktige verkade inte hela majoriteten vara inne på att anlägga våtmark exempelvis.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *