C: förebygg nya arvodesskandaler genom bättre demokrati

Debatt5 april 2021 kl 06.25

Den arvodesskandal som Lidingös kommunalråd gjorde sig skyldiga till 2018 hade inte behövt hända om Lidingö haft en starkare lokaldemokrati. Det menar Centerpartiets demokratiberedning, som i en ny rapport visar att arvodesskandalen bottnar i brister i demokratin på Lidingö.

Det demokratiska underskottet handlar i första hand om bristen på medborgarinflytande. Centerpartiets demokratiberedning uppmärksammar exempelvis att Lidingö stad inte tillåter medborgarförslag eller medborgarfrågor under kommunfullmäktige. Det betyder att medborgare aldrig ges möjlighet att ifrågasätta sina förtroendevalda under öppna möten, exempelvis om hur arvoden sätts på ett rättvist sätt.

Centerpartiet vill också se fler och bättre medborgardialoger inför beslut, det skulle säkra bättre beslut för Lidingöborna.

Vidare visar demokratiberedningens rapport att Lidingö ger oppositionspartierna svårt att granska lokalpolitiska förehavanden. Den politiska oppositionen – som är Lidingöbornas granskande ögon och öron i politiken – har exempelvis inte passerkort till Lidingö stadshus, och därmed inte samma tillgång till stadens tjänstemän som majoriteten. Fördelningen med fyra kommunalråd och ett halvt oppositionsråd är också orimlig. Vi vill se max två kommunalråd och ett oppositionsråd.

Rapporten uppmärksammar även att det på Lidingö finns en bristande förutsägbarhet i exempelvis arvoderingsprocessen. Det är inte bra när arvoden är en del i majoritetsförhandlingar efter val. Arvodena bör göras klara i god tid före nästa val. Kommunalråden bör också ha lägre arvoden, vi tycker inte det är rimligt att Lidingö har det sjätte högsta arvodet i landet för kommunstyrelsens ordförande.

Lidingöborna förtjänar Sveriges bäst fungerande lokaldemokrati – ett skyltfönster mot resten av landet i fråga om transparens, förutsägbarhet och ansvarsutkrävande. När demokratin i Sverige firar 100 år ser Centerpartiet Lidingö med tillförsikt fram emot åtgärder som vårdar och utvecklar det demokratiska systemet.            

Gabor Sebastiani (C)
Joakim Jarnryd (C)
Caroline von Seth (C)
Michael Lagerkvist (C)
Rebecka Öberg (C)
Centerpartiet Lidingös demokratiberedning

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *