BYGGPLANER MED OPROPORTIONERLIGT MARKARBETE IGNORERAR BEFOGADE INVÄNDNINGAR

Debatt17 oktober 2023 kl 03.443

Lidingö stad har planer på att bebygga den låglänta och vattennära marken vid inre Kyrkvikens norra strand mellan vattnet och Elfviksvägen. Det pågående planärendet handlar om att ändra detaljplanen för att bygga 6 villor och 8 radhus i kvarteren Brädgården och Båtbyggaren. 

Detta strandnära område översvämmas regelbundet med väderförhållanden och havsnivåns fluktueringar. Istället för att anpassa byggplanen till rådande terrängförhållanden vill staden bygga om terrängen för att passa de ritningar som ser snygga ut på papper. Med aktuella nyhetsflöden som fylls av rapporteringar om översvämningar och jordskred i känsliga områden verkar det vara ett tänkande som tillhör historien. I denna tid borde vi väl ha kommit till insikt om att det är dags att börja anpassa kartan efter terrängen?

Det omfattande markarbete som föreslås i planen innebär en nivåhöjning ända upp till 3 meter. Detta skulle innebära att tusentals lastbilslass med fyllnadsmaterial, vanligtvis byggavfall, skulle behöva fraktas till platsen. Bara transporterna av dessa enorma volymer med tillhörande markvibrationer skulle innebära stora risker för skador på det kvarter med hundratjugoårig radhusbebyggelse i området, som är en del av Lidingös kulturarv. Även det omfattande pålningsarbete för att försöka stabilisera det leriga underlaget innebär risk för skador på dessa byggnadsminnesskyddade hus. Stora mängder tungt material på gammal sjöbotten med lera kan också misstänkas utgöra risk för skred som kan uppstå långt senare.

Planerna väcker uppståndelse och engagemang inte bara bland berörda närboende och etablerade verksamheter utan även bland en bredare allmänhet. Många har yttrat sig i planprocessen både i samråd och granskning. Ett stort antal väl befogade invändningar har framförts och krav på genomtänkta riskanalyser har ställts. Ändå framskrider staden med planerna med endast minimala justeringar som saknar betydelse för invändningarna. Är planprocessen med samråd och granskning bara ett spel för gallerierna? Är invånarnas engagemang helt utan betydelse? Bevarandet av den strandnära topografin i det inre av Kyrkviken och områdets unika miljö, med höga natur- och kulturvärden borde vara av största prioritet.

Den marknivåhöjning som föreslås är ett oacceptabelt ingrepp i landskapet som på ett onaturligt sätt omformar området och får konsekvenser för hela omgivningen. Om man istället bevarar den naturliga topografin, sanerar marken och återställer det vackra naturlandskapet kan det vara tillgängligt för allmänheten och till glädje för många.

Strandskyddet träder i kraft vid en planändring och kan bara upphävas om särskilda skäl föreligger. I detta fall uppfylls inte något av de särskilda skäl som krävs enligt miljöbalken. Att hävda att marken redan är ianspråktagen som staden gör, är felaktigt då den nu bara är avskild med ett tillfälligt byggstängsel på stadens mark. Sedan brädgården revs 2015 har marken fått återgå till naturmark med grönskande träd, buskar, örter och djurliv.

Stor hänsyn behöver tas till den vackra natur- och kulturmiljön samt den mycket känsliga vattenmiljön i området. Denna plan tar inga sådana hänsyn och måste därför avslås.

Läs granskningsutlåtandet här

Kyrkvikens Vänner

Kommentarer

  1. Det hela är mycket märkligt. Varför drivs denna fråga politiskt? Ju längre tid den här markplätten ägs av oss alla gemensamt desto bättre ekonomisk affär för oss alla. Den behöver inte nödvändigtvis bebyggas. Vansinne.

  2. Förstår inte att kommunen inte tar varning av dagens klimatförändringar med vattenöversvämingar som följd. Ska dessutom marken höjas med 3 meter kommer husen ”hänga” uppe i luften. Håller med föregående insändare om att ingreppen på natur och miljö blir ofantliga. Hoppas kommunen lyssnar på alla protester.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *