Byggplanen för Värtahamnen görs om

Lidingö12 maj 2020 kl 05.59

En femtedel av bostadsytan blir lokaler istället, utomhusbadet uteblir och en ny grundskola kan byggas i området. Det är några av ändringarna som nu föreslås för stora byggprojektet Södra Värtan, skriver Östermalm Direkt.

Södra Värtan utgör en del av Värtahamnen och är ett av de områden i Norra Djurgårdsstaden som håller på att utvecklas från industrimark till öppen stad. Här planeras bostäder och kontor, butiker, restauranger, förskolor, parker och torg.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Södra Värtan påbörjades år 2015 och det första detaljplaneförslaget var ute på samråd 2016-2017.

Då sa man att 1 900 lägenheter, 26 förskoleavdelningar och 125 000 kvadratmeter lokaler kunde byggas i området, samt att man skulle titta på möjligheten att bygga ett utomhusbad vid kajen. Sedan dess har flera frågor utretts närmare.

Nu kommer delvis nya besked. I ett ändrat inriktningsbeslut för Södra Värtan, som klubbades i exploateringsnämnden i december, föreslår staden att cirka 400 av de planerade bostäderna blir verksamhetslokaler istället, att utomhusbadet uteblir och att man ska titta på möjligheten att bygga en F-6-skola med tillhörande gymnastiksal i mellersta delen av Södra Värtan.

På Stockholms stad hemsida kan man läsa att den norra delen kommer innehålla kontor med lokaler i bottenvåningen, hotell och handel. Den tillkommande bebyggelsen kommer att utgöra en ny vattenfront och entré till Stockholm vilket ställer krav på en sammanhållen utformning med hög arkitektonisk kvalitet.

För att senare kunna bygga bostäder i den södra delen av stadsdelen behöver bullret från färjorna som lägger till utmed Värtapiren skärmas av. De nya kontorsfastigheterna kommer att fungera som bullerskärm, samtidigt som det ger arbetsplatser med ett bra läge vid vattnet intill Stockholms största hamn. Södra Värtan ska omvandlas från hamnområde till en sammanhängande stadsmiljö.

Kajstråk kommer att byggas längs hela Södra Värtan, och i norra delen kommer enligt förslaget ett torg att anläggas. Bottenvåningarna ska vara öppna och ge plats för lokaler, restauranger och caféer.

Östermalm Direkt skriver att det utomhusbad som fanns i de tidigare planerna var tänkt att placeras på en flytande konstruktion med bassänger i vattnet utanför kajen. Men detta konstaterade man skulle bli för ogynnsamt för staden.

Dels på grund av att det skulle det bli dyrt att bygga en sådan anordning som garanterade säkerheten för badgästerna när fartygen kommer in till hamnen, dels såg man att det var ont om soltimmar på den här platsen. Dessutom skulle badets verksamhet ta för mycket yta i anspråk. Istället för utomhusbad föreslås området utvecklas till park och stråk med bryggor.

Detaljplanen för Södra Värtan har delats in i tre mindre planer. Detaljplanen för den norra delen av Södra Värtan är från och med den 8 april ute för granskning. Granskningstiden pågår till och med den 12 maj och detaljplanen ska antas innan årsskiftet 2020/2021.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *