Bullerplank ersätter tyst asfalt

Debatt31 augusti 2020 kl 06.492

Gåshagaleden byggdes 1978-1980. Trafiken mellan Hövdingevägen och Killingevägen sjufaldigades därmed från cirka 1 000 till idag cirka 7 000 fordon per dygn. Då ökade naturligtvis även bullret.

År 1981 beslöt kommun­fullmäktige att bullerskyddsåtgärder skulle genomföras. För att klara riktvärden på högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad, krävs nu bullerskyddsåtgärder för ett 23-tal fastigheter. Detta riktvärde för bullret gäller enligt Lidingö stads Översiktsplan.

Ett femårigt försök med tyst asfalt genomfördes åren 2010-2015 med lägre buller som resultat. Försöket avbröts 2016, eftersom underhållskostnaderna bedömdes bli alltför höga i förhållande till nyttan.

Beslutet att sänka hastigheten från 70 till 60 km/tim på Gåshagaleden gav inte tillräckliga effekter. Trafikmätningar visar att medel­hastigheten på Gåshagaleden varierar mellan cirka 53 och 66 km/tim. Många kör även ännu fortare. Eller som en trafikexpert yttrat: ”Vi får ingen bullersänkande effekt bara genom att sätta upp en ny skylt”.

Lidingö stad har ett regelverk som innebär att bidrag kan ges till vissa åtgärder på bullerstörda fastigheter. När det gäller Gåshagaleden motiverar hälsoekonomiska effekter av bullret dock åtgärder av typ bullerplank.

Det samhällsekonomiska värdet av de positiva hälso­effekterna av att slippa bullret kan uppskattas till cirka 6,5 milj kr.

Bullerproblemen utmed Gåshagaleden är unika genom att denna led är den enda nya trafikled i Lidingö som medfört en ”väsentlig ombyggnad”, vilket motiverar att bullergänsen på 55 dB(A) ska tillämpas. Åtgärden med bullerplank utmed Gåshagaleden blir därför ej prejudicerande för Lidingös vägnät i övrigt.

Majoriteten är överens med representanter för villaägarna om att ett bullerplank därför krävs för att äntligen verkställa beslutet för 39 år sedan om att lösa bullerproblemen utmed Gåshagaleden.

Lidingö den 28 augusti 2020

Carl-Johan Schiller (KD) ordf,
Peder Hagen (M) v ordf,
Hans Grundell (LP) gruppledare,
Göran Tegnér (L) gruppledare,

samtliga i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentarer

 1. Bra – synd bara att det behövde ta 40 år i anspråk och en väldig massa onödigt gnissel .. men detta är väldigt välkommet på alla sätt! Nu är det bara viktigt, och väldigt viktigt, att detta sker och sker skyndsamt. Det finns ingen vinst för någon men än mer utdragna processer så jag tror jag med fog kan göra mig till talesperson för alla de drabbade och säga ”just do it”! Och utan fördröjning!

  En viktig aspekt är att bevara maximalt av skogsskärmen som finns nu samt att denna barriär utan kompromiss görs bullerabsorberande – men detta har ju funnits med lika länge som själva frågeställningen i sig själv så det borde vara klart som korvspad för alla involverade

  Lycka till med att starta upp och genomföra detta och håll gärna några samrådsmöten som man kan delta på

  Med vänlig hälsning, Jonas

 2. Vi är många som har väntat på detta beslut. Att det skulle ta 40 år, onödigt dyra försök med tyst asfalt (skattepengar i sjön) och hastighetssänkning kan inte ses som annat än styvmoderlig behandling av de boende som drabbats genom åren.

  Men nu är vi äntligen här. Killinge och Gåshaga villaförening har i decennier kommit med väl genomarbetade förslag på bullerplank utifrån vad ljudexperter har sagt. Utöver det, lagt fram väl genomarbetade kostnadsförslag för bullerplank som nu senast jämförts med en löpande kostnad av underhåll av tyst asfalt. Fakta har därmed funnits länge för Lidingö stad att tillgå. Därför förväntas nu att detta projekt startar så gott som omgående!

  Låt oss därför se att Lidingö stad faktiskt är handlingskraftig och som lyssnar på oss boende genom att ha en mycket tät dialog med Killinge Gåshaga villaförening före-, under och efter bygget av bullerplank så det blir rätt från början till slut, så samtliga parter äntligen kan lägga detta bakom oss och gå vidare.

  Med hopp om att bli positivt överraskad.

  Sofi Landström

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *