Budgetdirektiv inför tuffare tider

Stad & Politik8 juni 2023 kl 16.56

Kommunstyrelsen har fattat beslut om budgetdirektiven som nu lämnas till stadens nämnder för arbetet med budgeten för 2024.

Färdigställandet av Lilla Lidingöbron är tillsammans med ny simhall de stora investeringarna i budgetdirektiven. Foto: Bo Vading

I grunden för budgetdirektiven ligger stadens inriktningsmål. Dessa är Starka verksamheter med valfrihet och goda villkor för Lidingöborna, Hållbar ekonomi och effektiv styrning och slutligen Ett lyssnande ledarskap som möter Lidingöbornas behov. Utifrån dessa inriktningsmål formuleras en rad mål för verksamheterna. En nyhet bland verksamhetsområdesmålen är formuleringen: Lidingö stad arbetar för en begränsad klimatpåverkan och rika natur- och vattenmiljöer

I budgetdirektiven görs en generell uppräkning för samtliga nämnder på 0,95 procent. Utöver den generella uppräkningen tilldelas verksamheterna 18 miljoner kronor för högre elkostnader. Enligt Sveriges kommuner och regioners beräkningar bedöms priser och löner öka med 3,4 procent. För verksamheterna innebär det ett effektiviseringsmål på drygt 2 procent.

- Det är budgetdirektiv som möter stadens finansiella mål inför ett år som prognoserna beskriver som en djup men tillfällig svacka, då inflation, energikris och pensionskostnader samspelar, säger Patric Andersson, ekonomichef i Lidingö stad.

För ökade volymer inom skola, förskola, äldreomsorg och verksamhet för funktionshindrade personer får dessa verksamheter ytterligare 21,7 miljoner kronor nästa år i jämförelse med prognos 2023. Investeringarna beräknas till 490 miljoner kronor. Främst handlar det om färdigställandet av Lilla Lidingöbron och bygget av ny simhall men även ett antal projekt inom området gata och park.

- Budgeten ska garantera en långsiktigt hållbar ekonomi. Därför håller vi fast vid överskottsmålet och fortsätter vår effektivisering. När vi jämför med andra kommuner ser vi också att vi har omotiverat höga kostnader på flera områden, så det finns möjligheter att jobba smartare. Samtidigt kan vi öka utgifterna där det behövs. Lidingöborna behöver inte oroa sig för välfärden, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors, (M).

Nämndernas budgetförslag ska lämnas in till kommunstyrelsen senast den 30 september.

Läs mer på Lidingö stads hemsida

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *