Bra både för golfen och skidåkningen

Jenny Fossum i backen. Foto Anders Asplund för Lidingösidan
Debatt16 november 2020 kl 15.3813

Vi, Lidingö Slalomklubb och Lidingö Freeskiers (del av Friluftsfrämjandet) är ideella föreningar som med ovärderlig hjälp från många frivilliga, engagerade Lidingö-föräldrar drivs helt utan vinstsyfte. Med denna skrivelse vill vi korrigera vissa punkter som tas upp i brevet kring Ekholmsnäsbackens område från Naturskyddsföreningen på Lidingö, Lidingö Hembygdsförening och Lidingö Ornitologiska förening (tillsammans refererade till som ”Gruppen” i denna skrivelse) samt passa på att förtydliga fördelarna och vikten med den utveckling som sker kring Ekholmsnäsbacken för barn och ungdomar på Lidingö.

Vi har full respekt för de synpunkter som Gruppen tar upp kring miljöprogrammet, vilket är något som även vi föreningar beaktat när vi ser över hur vi ska kunna bemöta den efterfrågan/köbildning av barn och ungdomar som finns på vår ö kring våra ”vintriga” sporter/aktiviteter. Urbaniseringen har pågått länge och vi ser en ökad attraktionskraft att flytta specifikt till Lidingö vilket är roligt. Detta medför även en ökning av barn och ungdomar som önskar utöva sporter och aktiviteter vilket vi alla vet är positivt och viktigt att kunna bemöta – det finns flertalet studier som påvisar värdet av att få alla barn och ungdomar aktiverade i olika former av sporter. Med denna ökning så krävs en ansvarsfull utveckling av sporter på vår ö, något som idrottsföreningarna gör i samråd med kommunen.

Denna utveckling kräver i de flesta fall att ”arenorna” som sporterna utövas i behöver utvidgas för att kunna bemöta ökad efterfrågan och intresse från barn och ungdomar. Detta är ett genomgående tema på vår ö där vi generellt har ett underskott på anläggningssidan. Vi har under flertalet år undersökt många lösningar kring just denna fråga i Ekholmsnäsområdet och hittills har vi tyvärr stött på patrull av olika skäl, bl a pga att vissa naturfrågor har belysts och beaktats. Under dessa år har kön för våra sporter fortsatt att öka. Nu är uppfattningen att vi har hittat en lösning som är gångbar när man beaktar alla olika värden. Det är viktigt att poängtera att detta är en fråga som i grunden löser idrottsföreningarnas situation att kunna bemöta efterfrågan och inte att golfen ska utöka sin verksamhet. Egentligen är det så att idrottsföreningarna kan med detta utöka sina verksamheter och släppa på barn och ungdomar från sina köer medan golfen blir ersatt  med ett lämpligt liknande område.

Som ni säkert vet/förstår så har de idrottsliga verksamheterna på Ekholmsnäsområdet en  tät dialog och nära samarbete med varandra. Vi står till fullo bakom det arbete som Johan Mihkelson Ringqvist på ett föredömligt sätt driver (med vår support) kring marken för nya golfhål 8 och 9 (dvs flytt av golfhålen och inte en utökning av verksamheten). Som sagt, det är en fråga som varit med oss alla sedan vi gemensamt tog ett större grepp om hela området i samband med att Lidingö Slalomklubb tog över arrendet för slalombacken år 2016. I samband med det skickade vi gemensamt in ett förslag/anbud till kommunen på hur området skulle utvecklas och förbättras kring både sommar- och vinteraktiviteter under en period av några år med start 2016.

För att skidverksamheterna (slalomklubben och Freeskiers) ska kunna möta det stadigt ökande intresset för deras idrottsliga verksamheter och på så sätt främja att barn och ungdomar får delta i de aktiviteter som de önskar på Hälsans ö, är vi i behov av att utöka området/ytan där aktiviteterna bedrivs, dvs slalombacken / vår arena.

Hål 8 och 9, Ekholmsnäs golfklubb, ligger i direkt anslutning till skidbacken och är lämpliga som ytor för skidklubbarna att nyttja och på så sätt behöver alltså golfklubben motsvarande ersättningsyta. I dagsläget finns det inte möjlighet att utöka arenan på något annat sätt, nuvarande arrende används maximalt. Det ska vidare noteras att det som idag är hål 9 inte går att använda som en yta för skidåkning under vintern pga ytans utformning för golfen vilket inte konstigt alls samt att det skulle medföra en säkerhetsrisk för åkarna. Utökningen av skidbackens område gynnar både de aktiva ungdomarna som tränar i skidverksamheterna och allmänheten som får mer yta att åka på i backen.

Vi är två stora skidföreningar med ca 1000+ aktiva barn och ungdomar som aggregerat är det största underlaget i Stockholmsområdet inom alpin skidåkning av tränande barn och ungdomar på en av Stockholms minsta backar (åkytsmässigt) vilket tillsammans med "allmänheten" skapar en riskfaktor och trängsel som vi vill reducera. Det ska även noteras att Stockholm som region står för ca 50% av aktiva barn/ungdomar inom alpin skidåkning ur ett nationellt perspektiv. Med denna förändring ges föreningarna möjlighet att utveckla sina verksamheter, erbjuda mer åkyta för alla i backen samt förbättra säkerheten.

 • Ökad åkyta medför möjlighet för skidverksamheterna att välkomna fler barn och ungdomar som idag står i de långa köerna att få delta i verksamheterna
 • Ökad åkyta ger också möjlighet till större yta för allmänhetens åkning
 • Ökad åkyta ger också möjlighet att utveckla ett anpassat skidområde för barn och rörelsehindrade med därtill lämplig lift
 • Dagens backe lämpar sig dåligt för nybörjare, vilket vi kan tillgodose om vi erhåller tillgång till existerande område vid hål 9. På så sätt kan vi separera nybörjare från mer avancerade åkare vilket också är bra ur ett riskminimeringsperspektiv samt medför att yngre åkare kan aktivera sig i backen i större grad.
 • Möjlighet att respektive aktivitet (alpin träning med och utan käppar, friåkning, freeride träning på hopp och rails, barnskidskola mm) som sker i backen får möjlighet att ”ta mer plats” för att kunna bedriva adekvat träning för alla hundratals barn och ungdomar som tränar dagligen i backen under vintersäsongen.

Vi är som sagt mycket positiva till detta och hoppas att vi nu kan gå mot ett avslut i denna fråga så vi kan fortsätta utveckla Ekholmsnäsbackens område och skapa ett ännu bättre idrottsområde för såväl skidåkare som golfare samtidigt som växt och naturfrågor beaktas på ett ansvarsfullt sätt vilket vi tycker att vi gör. Detta i linje med barn och ungdomsidrottens syfte på Lidingö.

Här finns de andra artiklarna om golfbanan:
Flytt av golfhål kräver ny mark (12 november)
Stoppa utbyggnaden av golfbanan (12 november)
Missuppfattningar om golfbanan (13 november)

                   

Hälsningar
Gustaf Martin-Löf, Ordförande Lidingö Slalomklubb
Sten Berggren, Ordförande Lidingö Freeskiers som är en del av Friluftsfrämjandet

Kommentarer

 1. Kan man inte helt enkelt ta bort de där hålen och ordna för skidbacken? Utan att bygga några nya hål och utöka området. Alltså minska golfen lite.

  1. Det tycker jag också vore alldeles utmärkt! Då skulle skidåkningen få möjlighet att utvecklas! Hoppas att golfentreprenören kan lösa det på något sätt!

   1. Hej Helena. Tillsammans med skidföreningarna har vi hittat en lösning. Svaret till Håkan ger dig lite mer info!

    1. Mycket bra att fokusera på att behålla och utveckla skidbacken. En fråga till golfen är dock vad det är för lösning som tagits fram tillsammans med skidföreningarna? Att ta i anspråk helt ny mark för golfhål?

    2. Ditt svar till Håkan innehåller inte någon ny information. Att du gärna vill bygga ut din golfbana och få till fler hål i ett känsligt område med höga naturvärden är inte någon nyhet. Det vore betydligt bättre med förslag som höll sig inom befintligt arrendeområde. Det finns för övrigt redan en ansökan om bygglov som kräver dispens från strandskyddet för utbyggnad ner mot Kyrkviken. Invänta besked om det först, föreslår jag!

  2. Hej Håkan. Om vi inta har våra 9 hål kan vi inte vara anslutna till Svenska Golfförbundet. De har krav på både antal hål och en viss totallängd. Om vi inte är ansluta till SGF kan vi inte erbjuda ett medlemskap och ja du fattar, då har vi ingen verksamhet. Vänligen, Johan Mihkelson Ringqvist – Ekholmsnäs Golf Lidingö

   1. Johan, jag har två frågor ang detta med kravet på nio hål:
    1. Golfklubben har i somras ansökt om att få anlägga ett nytt golfhål på strandskyddad mark invid Ekholmsnäs gård. Beslutet överklagades av Naturskyddsföreningen och ligger nu hos Länsstyrelsen för avgörande.
    Vore det inte rimligt att avvakta detta beslut innan du begär mer mark för att få ihop nio hål?
    2. Om Länsstyrelsen faktiskt ger dispens för bygge på strandskyddet, alternativt om kommunen bifaller din begäran om mark på Koltorps äng, kommer du då garanterat lägga ner planerna på ytterligare mark ifall du redan har dina nio hål?
    Att klubben får vara med i svenska Golfförbundet är givetvis väsentligt för merparten av dina 23 000 medlemmar som är är med för att få grönt kort. Mindre viktigt för de ungdomar som vill få chansen att börja spela på en driving range plus ett par hål såsom före klubbens expansion, medan verksamheten faktiskt var småskalig såsom tänkt från början.

 2. Alla är måna om skidåkningen och så här i backspegeln var det inget vidare beslut att upplåta mark för golfhål uppe i backen. Så långt är de flesta överens.
  Men att golfen ska få ytterligare mark på artrik kultur- och betesmark som inte går att återställa är fel lösning.
  Utred andra alternativ ordentligt eller slopa ett hål!
  Hälsans ö betyder för många av oss (även ungdomar, billigaste träningen!) i första hand tillgänglig natur att vandra, jogga, promenera i.
  Och än en gång: Golfen har brustit i omsorg om tidigare upplåten mark genom att bl a hugga ner 139 träd istället för beviljade 10, bygga 50 m bred golfbana istället för medgivna 30 m, använda förorenade fyllnadsmassor, anmälas för brott mot miljöbalken. Det bådar knappast gott.
  En ansökan om att kommunen ska gå in som borgenär för ett nytt lån på 5 milj för bygge av nya hål finns också på bordet – och känns helt absurd.

 3. Skidbacken har funnits där i många år.
  När golfen fick bygga 9 hål. (Vilket jag var emot då) sa jag och fler, att vänta några år så kommer dom
  säkert att vilja bygga ut. Mycket riktigt, och får dom bygga ut, så om några år kommer en ny
  önskan om utbyggnad.
  DET RÄCKER MED EN GOLFBANA PÅ Lidingö.

 4. Jag är absolut för att ungdomar ska få idrotta och att föreningslivet är viktigt. Stockholmsområdet bjuder dock oftast inte på tillräckligt med snö för att utöva alpin sport. Hur mycket verksamhet klarade ni utan energikrävande snökanoner förra säsongen?
  ”Ökad åkyta ger också möjlighet att utveckla ett anpassat skidområde för barn och rörelsehindrade med därtill lämplig lift” skriver ni? Hur har ni tänkt göra med de två stora ekarna som står precis nedanför hål 9 idag? Ska de tas ned? Det är ju inte säkert för barn att åka ner där nu? Ska barnen dessutom åka tvärs över backen för att ta sig till liften? Eller ska ni bygga en ny lift?
  Dagens backe lämpar sig dåligt för nybörjare säger ni? Varför kan de inte åka knappliften halva vägen upp? Det har andra barn gjort under alla år. Era krav, känns orimliga jämfört med de ingrepp i naturen som krävs. Vi har över 40.000 invånare i Lidingö och de flesta bor på ön för att det är fin natur och mycket orörda områden för promenader, löpning, cykling mm. Inte för att de vill satsa på golf eller alpin skidåkning. Rekreation som inte kräver medlemsskap i någon klubb utan är öppet för alla Lidingöbor. De flesta som åker utförsåkning måste ändå åka till Sälen och andra ställen och träna (varje helg under säsongen), det räcker inte med en liten snöfattig backe på hemmaplan om man ska satsa på skidåkning. De riktiga talangerna flyttar från Stockholm och går på skidgymnasium etc.
  Låt naturen vid Ekholmsnäs vara som den är och bygg inte ut vare sig golfbanan eller skidbacken!

 5. Om jag minns rätt så lovades det att det bara skulle bli en skogsgolfbana och inget mer när Ekholmsnäs golfbana en gång i tiden kom till. Många var vi som sa precis som Bengt Larsson skrev. Dvs det löftet tror vi inte mycket på. Har man väl tagit det första steget så är det så lätt att motivera utbyggnader. Och så verkar det bli också. Lurade som vanligt.

 6. Förstår inte riktigt vilka punkter det är ni ”korrigerar”.
  Det här är ju bara en radda argument varför ni vill göra om backen.
  Här har våra tre barn tagit sina första svängar och det har gått alldeles utmärkt. Vi har alltid tyckt att nedre delen, när man hoppar av liften halvvägs, är utmärkt för nybörjare. Särskilt under sportlov då det ofta varit gott om plats i backen eftersom skidfantasterna är i fjällen.

 7. Till fots i naturen
  Vi är många som älskar att promenera och vandra i naturen. Lidingö har fina naturreservat både Långängen-Elfvik och Kappsta. Syftet med naturreservat är att säkerställa områdena för friluftsliv men även att bevara och vårda värdefulla natur-, kultur- och vattenmiljö samt att bevara den biologiska mångfalden.
  Den vackra Koltorpsängen angränsar till naturreservatet Långängen-Elfvik. Här går hästar i hagar, getter vallas fria i naturen, människor promenerar, joggar, plockar svamp och njuter av det vackra kulturlandskapet. Vi vill fortsätta att visa hänsyn mot natur och djurliv. Behåll Koltorpsängen som den är idag för allas möjlighet till rekreation- och friluftsliv även för framtida generationer. Vi är många som motsätter oss att Ekholmsnäs golf tar ängen till golfbana.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *