Bearbetad detaljplan i Norra Djurgårdsstaden ger 70 procent lägre klimatpåverkan

Bild: Stockholms stad.
Lidingö5 juli 2023 kl 04.00

Planen innehåller cirka 1 250 nya bostäder varav 40 är flytande studentlägenheter, 2 förskolor och cirka 10 000 kvadratmeter kommersiella ytor som möjliggör för restauranger, caféer och butiker. Hittills har 10 markanvisningar gjorts, den senaste, Vattengasverket ligger centralt i området och blir konsthall och restaurang. Detaljplanen Kolkajen går upp för ställningstagande inför granskning i stadsbyggnadsnämnden den 15 juni.

Bearbetad plan för att minska klimatpåverkan

Detaljplanen har bearbetats och anpassats för att klara närområdets geografiska förutsättningar. I arbetet med planen har också stort fokus lagts på att minska klimatpåverkan, bland annat genom att möjliggöra återanvändning av stenmaterial som grundläggning för utbyggnaden i vattnet. Stenmaterialet kommer bland annat från byggandet av nya tunnelbanan. Nu testas koldioxidreducerad betong i ett antal pågående byggprojekt som också ska användas när kajer och andra konstruktioner byggs i Kolkajen. Genom att byta ut delar av cementen mot slagg minskar staden betongens klimatpåverkan.

– Det är glädjande att denna viktiga del av Norra Djurgårdsstaden nu är ett steg närmare att förverkligas. De stora anpassningar av området gällande struktur och materialval gör att vi kommer att kunna minska koldioxidutsläppen med ca 70 procent. Detta bland annat genom återbruk av stenmaterial från närliggande stadsutveckling till utfyllnad av kvarter, parker, och torg. Det är både klimatsmart och minskar väsentligt antalet transporter till och från området, säger Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd Stockholms stad.

Torg och parker

Bebyggelsen blir lite tätare och högre men också jämnare, mer sammanhållen och den nya utformningen av Kolkajen når inte lika långt ut i vattnet som i det tidigare förslaget. Planen innehåller många offentliga miljöer med varierande karaktär som också möjliggör flera mötesplatser. En större park förläggs mellan de befintliga kvarteren i Brofästet och de kommande kvarteren i Kolkajen. På torget vid Vattengasverket görs plats för musik- och kulturscen och tillfälliga utställningar.

– Detaljplanen för Kolkajen är omgärdad av Lilla Värtans vatten. I arbetet med planen har vi aktivt arbetat med att tillgänggöra det vattennära läget, och avvägningar har gjorts för att skapa balans mellan både aktiva och lugna platser. Kolkajen och det närliggande Gasverket blir med publika torg, parker, bryggor och kajstråk en gemensam tillgång för alla som bor i Stockholm eller är här på besök, säger Staffan Lorentz, projektchef Norra Djurgårdsstaden Stockholms stad.

Vattennära stadsutveckling

Centralt i Kolkajen planeras för en marin park med bryggor och gångstråk med fokus på att stärka livsmiljön för vattenlevande djur. Utmed vattnet byggs promenadstråk som tillgängliggör cirka 500 meter kaj och i den norra delen av Kolkajen byggs bryggor för bad. Längst ut på bryggan skapas möjlighet att anlägga ett kallbadhus.

– Marinparken blir en blå parkmiljö, utformad för det marina livet med vattenväxter och vass som skapar en varierande livsmiljö för fiskar och andra vattenlevande djur. Parken stärker förutsättningarna för vattenlivet i Lilla Värtan. Tanken är också att parken i framtiden ska kunna användas som ett pedagogiskt verktyg för natur- och miljöfrågor, säger Staffan Lorentz, projektchef Norra Djurgårdsstaden Stockholms stad.

Tidplan

Sedan 2018 pågår markrening av jord och grundvatten på grund av tidigare gasproduktion på platsen. Produktionsstart för utbyggnaden i vattnet och kajer kan starta från 2026. Byggstart för de första kvarteren i Kolkajen kan komma igång 2029. Kolkajen beräknas vara färdigutbyggd 2037.

Om Norra Djurgårdsstaden

Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden är ett av Sveriges största stadsutvecklingsområde med minst 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser. Här omvandlas industrimark till urban stad i samspel med hamnverksamheten i området. Norra Djurgårdsstaden är också ett av Stockholms hållbarhetsprofilerade områden. Kolkajen är omgärdat av vatten och ligger utmed Husarviken och Lilla Värtan och gränsar till Gasverket och Ropstens tunnelbanestation. På andra sidan Husarviken ligger nationalstadsparken med sina stora grönområden.

Läs mer på Stockholms stads hemsida.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *