Åtgärder mot bristande handläggning av barn och unga

Father Shouting At Young Daughter
Stad & Politik14 januari 2019 kl 07.34

Under 2017 gjorde Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) en inspektion i samband med en anmälan mot Lidingö stads omsorg- och socialnämnd. Utredningens fokus var att granska hur nämnden har hanterat orosanmälningar gällande barn. IVO fann under sin inspektion flera brister i handläggningen och dokumentationen. De lyfter bland annat fram att nämnden har brustit i sin skyldighet att inleda utredning om behov av stöd och hjälp när nämnden fått uppgifter om att ett barn kan ha utsatts för hot och våld av en närstående.

Under 2018 fick nämnden en lista med krav på åtgärder från IVO. Listan säger att omsorgs- och socialnämnden i Lidingö stad ska säkerställa att nämnden:

  • dokumenterar den bedömning som görs av om ett barn är i behov av omedelbart skydd vid inkommen anmälan.
  • utan dröjsmål inleder en utredning om barnets behov av stöd och hjälp när nämnden får kännedom om att ett barn kan ha utsatts för våld eller övergrepp av en närstående eller bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående.
  • vid åtgärder som rör ett barn ger barnet relevant information och möjlighet att framföra sin åsikt i frågor som rör barnet, eller så långt som möjligt klarlägger barnets inställning på annat sätt om barnet inte framför sin åsikt. Om barnet inte kommit till tals vid förhandsbedömningen ska nämnden dokumentera anledningen till detta.
  • färdigställer och låser journalanteckningar för redigering i journalföringssystemet utan oskäligt dröjsmål.
  • dokumenterar faktiska omständigheter och händelser som ligger till grund för nämndens bedömning.

På omsorgs- och socialnämndens kommande möte den 15 januari kommer de utförda och planerade åtgärderna att presenteras. Enligt nämndens bedömning gör nytillkomna riktlinjer och rutiner som antagits under 2017 och 2018 att de uppfyller lagstiftningens krav och även IVO:s begäran om åtgärder. Nämnden lyfter även fram andra åtgärder som planeras:'

  • Kartläggning av rutiner samt utifrån kartläggningen identifiera behov av utveckling av rutiner för att säkerställa en rättssäker mottagning, handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden i linje med riktlinjerna.
  • Organisering av befintliga riktlinjer och rutiner så att de är så lättillgängliga som möjligt för handläggare.
  • Utveckla rutin som säkerställer att journalanteckningar skrivskyddas utan oskäligt dröjsmål.
  • Handläggare ska under 2019 och sedan löpande i samband med nyanställningar genomföra SKL:s webbaserade utbildning Förbättrad dokumentation i barn- och ungdomsärenden.
  • De handläggare som inte gått grundutbildning i våld i nära relationer under hösten 2018 kommer ges möjlighet att gå på den utbildningen under 2019.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *