Återinrätta Lidingös vuxenutbildning

Debatt30 september 2022 kl 03.38

Vi socialdemokrater på Lidingö vill att kommunens egen vuxenutbildning (Komvux) ska återinrättas på Lidingö, alla måste ha möjlighet att utbilda sig och lära sig svenska för att kunna klara sin egen försörjning. Lidingö har, i samband med att man valde att ingå i den sedan tidigare pågående vuxenutbildningssamverkan med norrortskommunerna i Stockholms län, lagt ner hela sin vuxenutbildning på Lidingö, såväl den grundläggande vuxenutbildningen som SFI.

Den regionala yrkesvuxutbildningen har under senast åren blivit allt viktigare för kompetensförsörjningen. Den har byggts ut och statsbidraget har blivit allt gynnsammare för kommunerna. Staten finansierar tio platser om kommunerna själva står för tre. Samtidigt har regelverket för yrkesvux alltmer anpassats till arbetslivets behov av kompetensförsörjning. För att få del av statsbidraget behöver kommunerna gå samman, om minst tre, men kommer också att behöva erbjuda utbildning gemensamt för sina medborgare. Det är bra eftersom det ökar utbudet av olika yrkesutbildningar. Att Lidingö numera ingår i samverkan med norrortskommunerna är bra. Dessa har gemensamma auktorisationsavtal med fristående utbildningsleverantörer. Även kommunerna själva kan vara leverantörer av utbildning. Men inget av de auktoriserade utbildningsföretagen bedriver i dagsläget någon utbildning här på Lidingö.

Det betyder till exempel att de unga vuxna som hoppat av en gymnasieutbildning eller kommit till Sverige så sent att de inte hunnit fullfölja sin utbildning i gymnasieskolan inte kan erbjudas en utbildning i sitt närområde. Det gör övergången till Komvux för dem som inte fullföljt gymnasiet mycket svårare. Vi vill att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning. Det är viktigt att unga får det stöd som de har rätt till. Som en anpassad utbildning och att kunna kombinera utbildningen med jobb för att lyckas. Det finns goda exempel på kommuner, bland annat Sigtuna, där unga får anpassad studiegång kombinerad med jobb eller praktik. Där de sedan kommer i jobb.

En målgrupp som har stora behov av vuxenutbildning är nyanlända inom etableringen på Arbetsförmedlingen. Lidingö tillhör Arbetsförmedlingen i Stockholm där de nyanlända är inskrivna, men kan inte ta del av Stockholms utbildningsutbud. Det betyder att de som har minst utbildning och störst behov av att lära sig svenska ska resa till Sollentuna eller Liljeholmen för att få ta del av SFI – som är en rättighet. Vi ser nu att volymerna inom vuxenutbildningen minskar. Det har blivit en allt för hög tröskel att ta sig över.

I princip alla kommuner i landet har överenskommelser med Arbetsförmedlingen om att samverka om de arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden, så också Lidingö. En av de viktigaste samverkansformerna är s k lokala jobbspår där man utgår från arbetsgivare som har svårt att rekrytera arbetskraft och man gemensamt ser till att sätta samman de insatser som krävs för att arbetssökande ska få den kompetens som krävs för att kunna utföra jobbet.  (Läs mer om jobbspår på dua.se). Den viktigaste insatsen är oftast yrkeskurser kombinerade med andra stödjande insatser. Lidingö har tidigare tillsammans med Arbetsförmedlingen med framgång genomfört flera jobbspår med flera av de kursgårdar som finns på ön och med den egna vuxenutbildningen som en del av jobbspåret. Den möjligheten har i det närmaste försvunnit. Sverige har trots högkonjunktur inte lyckats sänka långtidsarbetslösheten. Samtidigt vet vi att så gott som alla jobben idag kräver en gymnasieutbildning.

Vi socialdemokrater anser därför att den egna vuxenutbildningen, framför allt den grundläggande vuxenutbildningen (Komvux) och SFI, snarast ska återinrättas på Lidingö och bli en del av auktorisationen i norrortskommunernas vuxenutbildningssamverkan. Samtidigt bör man aktivt arbeta för att få utbildningsleverantörer av olika yrkesutbildningar att etablera sig på Lidingö. Då kan samverkan med Arbetsförmedlingen återupprättas och jobbspår tillsammans med lidingöföretag starta. Det är en win-win situation. Arbetsgivare som har problem med att rekrytera rätt kompetens och arbetssökande som behöver höja sin kompetens för att öka sin anställningsbarhet möts i jobbspåren och bidrar därmed till att lösa rekryteringsproblemen. Så ror vi gemensamt detta i land. Alla måste ha möjlighet och goda förutsättningar till att lära sig svenska och att kunna vidareutbilda sig för att förvärva den kompetens som behövs för att kunna möta arbetsgivarnas efterfrågan och bli anställningsbara.

Annica Grimlund, (S) ledamot Utbildningsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *