Detaljplan tas fram för Lyftkranen 2

Här kommer en detaljplan att tas fram.
Stad & Politik4 november 2019 kl 06.19

Politikens önskemål om att utreda förutsättningarna för en framtida exploatering för bostadsändamål i Lyftkranen 2 i Käppala vann. Det PM som miljö- och stadsbyggnadskontoret tagit fram och i vilket man avråder från byggnation med tanke på närheten till Käppalaverket föll. Se Lidingö Nyheter den 21 oktober.

När planutskottet sammanträdde den 23 oktober fanns två handlingar på bordet; dels planutskottets tjänsteskrivelse i vilken kommunstyrelsens planutskott har för avsikt att inleda planarbete för Lyftkranen 2; dels det tjänstemanna-PM som tagits fram i vilket kontoret avråder från bebyggelse av området. Beslutet blev att planutskottets förslag vann. Men både oppositionsrådet Patrik Sandström (MP) och Tor von Sydow (C) hade synpunkter på förslaget. Miljöpartiet är i och för sig positiva till att det byggs fler bostäder på Lidingö och tycker att Lyftkranen 2 kan bli en bra komplettering till Gåshagaområdet. Däremot vill man att den förorenade marken ska undersökas genom en miljökonsekvensbeskrivning och saneras.

Centerpartiet däremot är mer tveksamma. ”Centerpartiet menar att det är en utmaning att väga fördelar med fler boenden på Lidingö mot risker med boende så nära Käppalaverkets reningsverk”, skriver man bland annat i ett särskilt yttrande.

Båda partierna vill dock värna om småindustrier och företagande och poängterar att staden ska hjälpa till att hitta nya platser, både för den verksamhet som idag pågår i området, men också för nya verksamheter. ”Annars är risken att nuvarande företag inte hittar lokaler och ytor och därmed tvingas flytta från ön. Det blir även svårt att starta nya företag på ön när ytorna för företagande är så begränsade”, skriver centerpartiet.

Beslutet i planutskottet innebär att miljö- och stadsbyggnadsnämnden kommer att få i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Lyftkranen 2.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *