Om en vecka öppnar Lilla Lidingö- bron för cykel och gående

Sista september. Till vänster om övergångskonstruktionen fyller man ut för att skapa tillträde för byggplatsen och yta för gång- och cykeltrafiken (se nästa bild). Gång- och cykelstråket ska asfalteras ytterligare och målas med sidlinjer med mera. I övrigt pågår kompletteringar och rengöring inför öppnandet. På spårbron har en stor del av formstöd rivits mellan bropelare 11A och brogrenen. På själva brobanan syns, att man lyft in ett antal konstruktioner, för att kunna montera kantbalkar. Mellan bropelare 12A och landfästet Torsvik pågår bland annat armering av tråget. Bilden visar också tydligt, hur viktigt det är för brobygget, att snabbt komma åt att riva befintliga järnbron mellan gamla brogrenen och Islinge hamnväg.
Lilla Lidingöbron4 oktober 2022 kl 04.57

Om en vecka, tisdag den 11 oktober klocka 07.00 öppnas gång- och cykelstråket på bron. Det blir inget hejdundrande kalas, det är fortfarande en byggarbetsplats. Invigning av hela bron firas nästa år. Men det väntar ändå en överraskning för dem, som kommer tidigt! Nästa reportage om bron publiceras därför dagen efter, på onsdag den 12 oktober. Detta för att få med några bilder från öppnandet.

Ritningen är principiell. Cykelstråket träffar Islinge hamnvägs cykelstråk i en T-korsning. De röda linjerna markerar stängsel mot byggplats och grindar till byggplats och upplag. Utefter hela brosträckan finns tre ingångar för arbetare till spårbygget. Runt "torget" kan man komma att stängsla. Templet ska flyttas dit senare. Vissa kompletteringsarbeten återstår, bland annat sittbänk på balkongerna. Det är viktigt att respektera, att bron fortfarande är en byggarbetsplats. Fordonstrafik ska hålla högst 20 km/tim, vilket även idag gäller.

Efter landfästet Ropsten (alldeles till vänster utanför bild) fortsätter gc-stråket rakt fram på påldäcket, som Peab byggt. När man närmar sig Fortums anläggning, gör stråket en krök och smalnar av. Gc-stråket landar i befintliga gång- och cykelbanor alldeles norr om nuvarande stationsbyggnad för Lidingöbanan. Av bilden framgår, att avsmalningen beror på behov av tillgång till infart för byggtrafik till spårområdet. All gång- och cykeltrafik över nuvarande spår för Lidingöbanan stängs av.

Under sista septemberveckan läggs rör för elkablar ned i landfästet Islinge hamnväg nära övergångskonstruktionen till torget.

Därefter läggs avgränsande kantsten till gångbanan, som längre fram fortsätter utefter Islinge hamnväg.

Handledare av accoya och överliggande rostfria stålrör monteras utefter gångbanan.

Det är många detaljer som ska tas bort eller snyggas till. Delar av underliggande asfalt har hyvlats för bättre anslutning till gångbanan. Allt sopas och dammsugs inför den slutliga asfalteringen.

Fastgjutningen av räckesstolpar pågår efter hela brosträckan (jämför föregående bild). När formarna rivs snyggas gjutningen till och bestryks (liksom kantbalkarna redan gjorts) med anti-klotter.

Belysningsstolparna står bultade på utskjutande betongstöd. Även här bygger man form med sluttande överyta för att gjuta fast bulten.

Formstöden under spårbron rivs. Bron spänner nu fritt mellan brogrenen och bropelare 11A. På gc-brons utsida syns formar för belysningsstolparna i föregående bild.

Konstruktioner, som används vid montering av kantbalkar, lyfts över till spårbron.

Mellan bropelare 12A och landfästet Torsvik pågår ett intensivt arbete ...

...med montering av armeringsjärn samt skyddsrör till efterspänningsvajrar. Notera det som står i vägen för att förbinda spårbron från bropelare 12A till bropelare 11A.

Också i tråget bakom själva landfästet 13A pågår ett omfattande arbete. Som tidigare rapporterats, så innehåller trågets vägg mot vattnet en ursparing (som härifrån ser ut som en bur) för att klara ett fundament till nuvarande stålbro. Formsättningen för den ursparingen är komplicerad.

Här är andra sidan av ursparingen. Befintligt brostöd går nära kanten av det nya bygget, medan fundamentet skjuter in i ursparingen. Man får titta noga för att identifiera vad som hör till vad.

Också rälsbygget fortsätter. Den senaste gjutningen är täckt med plast och vattnas. Man väntar nu på vissa delar för att kunna fortsätta rälsen över landfästet till påldäcket. Och därefter vidare via S-kurvan (som syns på flygbilden i början av reportaget) mot befintlig tågstation.

Fredagens vy över hela brobygget.

Och så här ter sig bron från det blivande Lidingö brostrand.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *