POLITIK 

Hittar du inte din artikel?
Du har kommit till rätt sida, den ligger bara längre ner. Scrolla nedåt. 

Låt Lidingöborna rösta om arvodena!

Gabor Sebastian driver en namninsamling. Gabor Sebastian driver en namninsamling.

 POLITIK   18 januari 2019 18.05 (red 19 jan 06.50)
Gabor Sebastiani drar igång en folkomröstningskampanj för att samla in namnunderskrifter i arvodesfrågan. Nu vill han låta Lidingöborna få säga sitt. Redan i helgen kommer han att börja knacka dörr och försöka få ihop minst 3 600 namn, vilket är det som krävs för att väcka frågan om kommunal folkomröstning.

– Det finns tre punkter som jag vill ta upp. Dels att kommunalrådens arvode ska ligga på samma nivå som en riksdagsledamot (66 900 kr), nämndordförandearvodet ska inte höjas och vi ska inte ha fler kommunalråd.

– Idén kom till mig när jag läste om de avhoppade lidingöpartisterna, Jag blir så förbannad att vi har flera maktbärande partier på ön som inte lyssnar på sina medlemmar och ännu mindre på allmänheten, säger Gabor.

Gabor Sebastiani lade ut sitt förslag häromdagen på facebooksidan Lidingö anslagstavla och redan har många Lidingöbor hört av sig och vill skriva på. Han har också fått erbjudanden om människor som vill hjälpa till. Utsikterna att det blir en kommunal folkomröstning om han får ihop 3 600 namn är goda.  För att det inte ska bli en kommunal folkomröstning krävs att två tredjedelar av fullmäktige röstar emot förslaget om folkomröstning. Enligt kommunallagen har Gabor Sebastiani sex månader på sig att få ihop namnen.

En kommunal folkomröstning är endast rådgivande, det vill säga fullmäktige är inte skyldig att följa folkviljan i den fråga som medborgarna röstat om.

Erik Raita, moderaternas nye politiske sekreterare, hänvisar till moderatföreningens ordförande Nils-Henrik Tideberg för en kommentar.

– Vi har tagit beslut om att den här frågan inte ska skötas av kommunalrådet utan av partiföreningen i stället, säger Erik Raita.

Nils-Henrik Tideberg är inte särskilt oroad över Gabor Sebastianis initiativ.

– Jag har ingen anledning att ha någon åsikt om det. Om han vill driva en sådan så får han väl göra det även om jag tycker det är mindre lyckat. Det är svårt att ställa frågor kring en så här komplicerad process. Jag är väl inte så jätteorolig för det. För oss är det viktigt att få tillbaka förtroendet för arvodesprocesssen, säger han och hänvisar till det kommande arbetet med att låta fullmäktige tillsätta en arvodesberedning med full insyn från oppositionen.

Det arvodesförslag som före jul fick Lidingöborna att uttrycka sin ilska på sociala medier utgick från vad ett statsråd har i arvode (136 000 kr). För kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors hade det inneburit en ökning med drygt 20 000 kronor till ett månadsarvode på 108 000 kronor (80 procent av statsrådsarvodet). Birgitta Sköld (LP) och Carl-Johan Schiller (KD) skulle hamna på 81 600 kronor (60 procent av statsrådsarvodet). De stora arvodeshöjningarna fick Gabor Sebastiani att iscensätta den så kallade ”tomteprotesten” vid fullmäktigemötet i december när arvodena var uppe till debatt.

Susann Thorngren

Besked om Vallens framtid dröjer

 POLITIK   18 januari 2019 00.23
Lidingö Nyheter rapporterade den 8 januari om den nya friidrottsanläggning som var tänkt att byggas på Lidingövallen, men som återremitterades av teknik- och fastighetsnämnden under 2018. Ärendet togs upp på nytt hos kommunstyrelsen den 14 januari i år och det beslutades då att frågan skulle skickas tillbaka till kultur- och fritidsnämnden för nytt beslut. Friidrottsanläggningen är därför uppskjuten tills nämnden kan ta ny ställning till uppdraget.

Orsaken till att teknik- och fastighetsnämnden från början återremitterade uppdraget ska ha varit för att endast ett anbud kommit in, som var långt över budget. Då det var kultur- och fritidsnämnden som från början utformade uppdraget, är det upp till dem att besluta om ändringar.

Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden (2019), samt tidigare ordförande i kultur- och fritidsnämnden lämnar följande kommentar gällande ärendet:
”Det är angeläget för oss i KD och övriga majoriteten att Vallens idrottsanläggning renoveras och förbättras. Tyvärr har processen blivit försenad och de medel som budgeterats har inte räckt. Därför har Kultur- och fritidsnämnden nu fått i uppdrag att se över vad som kan göras för att skära i kostnaderna samtidigt som ytorna för idrott inte påverkas. Lidingö stad har en offensiv plan för idrotten de närmsta åren och därför är det viktigt att säkerställa att vi får ut så mycket som möjligt för varje skattekrona. Målsättningen är att vi under första kvartalet 2019 ska kunna återkomma med ett nytt, skarpt förslag.”

Patrik Buddgård (C), gruppledare för Centerpartiet lämnar följande kommentar gällande ärendet:
”Det är mycket trist att majoriteten inte lyckats komma igång med utvecklingen av Lidingövallen och att underlaget hittills inte har varit tillräckligt bra. Det är väldigt viktigt att uppmuntra och skapa förutsättningar för det ideella arbetet som våra idrottsföreningar på ön gör och som skapar meningsfull fritid för öns unga. Utveckling av idrottsytor och hallar på Lidingö har länge varit eftersatt. Att förbättra och få fram nya idrottsytor bör prioriteras. För oss i Centern är det viktigt att kommunen inte överlämpar kostnaderna på de ideella föreningarna utan att en central idrottsplats faktiskt är en självklar del av den kommunala idrottsinfrastrukturen.”

IFK Lidingö friidrott lämnar följande kommentar gällande ärendet:
”Vi i friidrotten har förståelse för att kommunen tagit tillbaka frågan om renoveringen av Vallen för att projektera om och framför allt för att tänka om. Kommunen har, strax innan jul, tydliggjort att det är kommunen som bär ansvaret och kostnaderna för att hålla sina anläggningar i skick, och Vallen är ju en anläggning där underhållet har eftersatts och som kommunen därför insett ska renoveras. Vi har förtroende för att kommunens tjänstemän kommer att hitta bra lösningar på hur arenan ska renoveras och komma upp i en modern standard. Vi är glada att kommunen tar detta på allvar och tar tag i frågan utifrån det perspektivet nu, även om det blir med en mindre tidsförskjutning.”

Jonas Lejon

Lidingöpartiet får massiv intern kritik
Fem toppnamn hoppar av

Pia Wieck är en av de toppnamn som har svidande kritik mot sina partikollegor. Foto: privat. Pia Wieck är en av de toppnamn som har svidande kritik mot sina partikollegor. Foto: privat.

 POLITIK   16 januari 2019 15.32
Toppstyrt, bristande ledarskap, bristande transparens. Lidingöpartiet har interna konflikter som nu resulterat i att fem medlemmar lämnar partiet. En skrivelse har skickats ut till vissa av partiets medlemmar i vilken kritiken inte är nådig över hur partiets ledning har agerat. Fyra av avhopparna har kommunala uppdrag. Ett av uppdragen innehas av Pia Wieck som fram tills nu varit politisk sekreterare för Lidingöpartiet. Hon har också andra tunga uppdrag, bland annat ordinarie ledamot i fullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ordinarie ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.  

– Det har varit saker länge som vi inte kan stå för internt, säger Pia Wieck. Det är inte kul längre. Jag tyckte inte att det var så när jag började i politiken; det är en hel del beslut som fattats av för få personer. Jag är idealist och jag vill dra in många människor när det gäller att fatta beslut som gäller vårt parti, säger hon.

Det saknas många gånger en vilja att involvera större grupper vid beslut. Det har även framkommit att partiets stadgar inte alltid följts ordentligt, med den effekt att demokratiska principer blir lidande” står att läsa beträffande toppstyrningen av partiet.
 I den interna skrivelsen står också att kommunalrådet (Birgitta Sköld) har handlat i egen sak i stället för att se till partiets bästa. ”Kommunalrådet har i förhandlingar ställt krav gällande eget arvode, utan att först förankra beslutsgången med partiets utsedda förhandlingsgrupp. ”

Har ni inte fått ordentlig insyn i Birgitta Skölds ekonomi?
– Man får ha bisysslor när man är kommunalråd, men vi tycker inte att det har internt kommunicerats på ett sätt så att alla har förstått hur många bisysslor hon har. Det har inte varit tillräckligt transparent. När det nu har uppdagats, tycker vi att det inte har stämt med det vi fått veta, säger Pia Wieck. Vi bryr oss inte om hennes privata ekonomi. Det handlar bara om bisysslor, andra uppdrag.

När det gäller arvodesskandalen uppger de fem som lämnar partiet i sin skrivelse att många i partistyrelsen velat lägga locket på, ligga lågt och hoppas att Lidingöborna glömmer.
”Det gick till och med så långt att kommentarer som vi ska inte bry oss om vad Lidingöborna säger, yttrades”, står det också i skrivelsen.
Både moderaterna och liberalerna gick sent omsider ut till Lidingöborna och försökte dämpa reaktionerna men Lidingöpartiet hördes aldrig av.

Förutom Pia Wieck lämnar Sten av Klinteberg, Peo Frosteus, Cecilia Frosteus och Thomas Wingstedt partiet. Samtliga har tunga uppdrag inom partiet.
Pia Wieck vill gärna betona att de fem som väljer att hoppa av partiet, dock fortfarande står för partiets allmänna politik.

Värt att notera är att i stort sett samma sak inträffade efter valet 2014 (se Lidingösidan onsdagen den 19 november 2014). Då kunde man läsa på Lidingösidan "…har den nya partiledningen agerat annorlunda och mer satt värde på egen makt än partiets bästa och raserat andan i vårt parti. Vårt missnöje har medfört att vi inte längre har förtroende för ledningen och dess agerande. Vi har därför beslutat att med omedelbar verkan lämna Lidingöpartiet.” Bland de fem som då lämnade partiet 2014 var partiets grundare Inger Damberg.

Lidingö Nyheter har sökt kommunalrådet Birgitta Sköld och Lidingöpartiets ordförande Lars H Ericson, men ännu inte fått någon kommentar.

Susann Thorngren

 • Anders Bergstedt • 16 januari 2019 18:32:18
  Detta bekräftar att vi bara skall ha tre kommunalråd. Dessutom bekräftar det att Birgitta Sköld hinner med så många andra välbetalda uppdrag att hon inte behöver den begärda löneökningen !
 • Christer Mohlin • 16 januari 2019 18:22:11
  Att ett Kommunalråd påstås "i förhandlingar ställt krav gällande eget arvode, utan att först förankra beslutsgången med partiets utsedda förhandlingsgrupp" är en stor sak! Det är minst sagt upprörande och förtjänar i så fall stor kritik. Jag ser fram emot en kommentar ifrån Birgitta Sköld (Lp). Det vore sannerligen på tiden efter att under hela den intensiva debatten ha duckat frågan. Jag tror dock knappast ett ökat arvode hade gjort Birgitta Sköld modigare.

Åtgärder mot bristande handläggning
av barn och unga

Foto: Ingimage
Foto: Ingimage

 POLITIK  14 januari 2019 kl 07.34
Under 2017 gjorde Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) en inspektion i samband med en anmälan mot Lidingö stads omsorg- och socialnämnd. Utredningens fokus var att granska hur nämnden har hanterat orosanmälningar gällande barn. IVO fann under sin inspektion flera brister i handläggningen och dokumentationen. De lyfter bland annat fram att nämnden har brustit i sin skyldighet att inleda utredning om behov av stöd och hjälp när nämnden fått uppgifter om att ett barn kan ha utsatts för hot och våld av en närstående.

Under 2018 fick nämnden en lista med krav på åtgärder från IVO. Listan säger att omsorgs- och socialnämnden i Lidingö stad ska säkerställa att nämnden:

 • dokumenterar den bedömning som görs av om ett barn är i behov av omedelbart skydd vid inkommen anmälan.
 • utan dröjsmål inleder en utredning om barnets behov av stöd och hjälp när nämnden får kännedom om att ett barn kan ha utsatts för våld eller övergrepp av en närstående eller bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående.
 • vid åtgärder som rör ett barn ger barnet relevant information och möjlighet att framföra sin åsikt i frågor som rör barnet, eller så långt som möjligt klarlägger barnets inställning på annat sätt om barnet inte framför sin åsikt. Om barnet inte kommit till tals vid förhandsbedömningen ska nämnden dokumentera anledningen till detta.
 • färdigställer och låser journalanteckningar för redigering i journalföringssystemet utan oskäligt dröjsmål.
 • dokumenterar faktiska omständigheter och händelser som ligger till grund för nämndens bedömning.

På omsorgs- och socialnämndens kommande möte den 15 januari kommer de utförda och planerade åtgärderna att presenteras. Enligt nämndens bedömning gör nytillkomna riktlinjer och rutiner som antagits under 2017 och 2018 att de uppfyller lagstiftningens krav och även IVO:s begäran om åtgärder. Nämnden lyfter även fram andra åtgärder som planeras:'

 • Kartläggning av rutiner samt utifrån kartläggningen identifiera behov av utveckling av rutiner för att säkerställa en rättssäker mottagning, handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden i linje med riktlinjerna.
 • Organisering av befintliga riktlinjer och rutiner så att de är så lättillgängliga som möjligt för handläggare.
 • Utveckla rutin som säkerställer att journalanteckningar skrivskyddas utan oskäligt dröjsmål.
 • Handläggare ska under 2019 och sedan löpande i samband med nyanställningar genomföra SKL:s webbaserade utbildning Förbättrad dokumentation i barn- och ungdomsärenden.
 • De handläggare som inte gått grundutbildning i våld i nära relationer under hösten 2018 kommer ges möjlighet att gå på den utbildningen under 2019.

Jonas Lejon
 

Kommentarer:

Nya friidrottsanläggningen återremitterad

 POLITIK  8 januari 2019 kl 08.05
Under 2017 fick teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en nybyggnad av friidrottsanläggningen på Lidingövallen. Det här uppdraget gavs på rekommendation av kultur- och fritidsnämnden med en budget på 35 mnkr.
Behovet av en ny friidrottsanläggning har funnits länge, då den befintliga friidrottsanläggningen är i dåligt skick och inte följer standardmåtten för flera av de aktiviteter som utövas där. Bland annat behöver fotbollsverksamheten varje år ansöka om dispens för att få driva tävlingsverksamhet på inneplanen.

Men på teknik- och fastighetsnämndens möte i november 2018 beslutade nämnden att återremittera frågan om den nya friidrottsanläggningen. Orsaken som angavs var att endast ett anbud hade kommit in, som var långt över budgeten, vilket ledde till att upphandlingen avbröts.

Frågan kommer nu upp för beslut i kommunstyrelsen igen den 14 januari, där förslaget är att skicka tillbaka frågan till kultur- och fritidsnämnden för nytt ställningstagande kring budgeten och uppdraget. Tills vidare är den nya friidrottsanläggningen uppskjuten då teknik- och fastighetsnämnden inte kan slutföra uppdraget i dess nuvarande form.

Jonas Lejon

Förslaget om ny friidrottsanläggning som antogs 2017. KLicka på kartan så förstoras den.

Kommentarer:

Stadens nya riktlinjer mot extremism

 POLITIK  5 januari 2019 kl 08.51
I december antog kommunstyrelsen nya riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism, vilka enligt förvaltningen är tänkta att vara ett stöd till tjänstemän, förtroendevalda och även kommuninvånare. Riktlinjerna är baserade på rapporten Samlad lägesbild över våldsbejakande extremism på Lidingö, som presenterades för kommunstyrelsen i juni 2018.

Resultatet från rapporten visar på att det kan finnas viss propagandaspridning kopplad till extremism på ön. Slutsatsen som presenteras menar dock på att det inte finns en stor risk för extremistiska aktiviteter på Lidingö och att fokus borde ligga på förebyggande arbete.

Åtgärder som lyfts fram i de nya rutinerna är samverkan med relevanta aktörer, som Polismyndigheten, räddningstjänsten och bevakningsföretag tillsammans med stadens olika förvaltningar. En del av det arbetet är att staden ska verka för god informationsdelning mellan dessa aktörer.

Riktlinjerna tar även upp omvärldsbevakning, metodutveckling och utbildningsinsatser. Att motverka finansiering och annat stöd till våldsbejakande extremism pekas ut i en egen punkt. Det handlar om kommunala föreningsbidrag eller uthyrning av stadens lokaler. Här säger de nya riktlinjerna att staden ska ha rutiner för att försäkra sig om att sådan finansiering inte görs.

De nya riktlinjerna placerar det övergripande ansvaret på Stadsledningskontoret och det operativa ansvaret hos Omsorgs- och socialförvaltningen. De kommer tillsammans följa upp hur det förebyggande arbetet.
 

Jonas Lejon

Kommentarer:

Nya nämndordföranden för 2019

 POLITIK  1 januari 2019 kl 00.01
Inför kommande år har kommunfullmäktige beslutat om vilka ledamöter och ersättare som kommer att sitta i de nya nämnderna för den aktuella mandatperioden. Förutom kommunstyrelsen kommer Lidingö stad ha sex nämnder med olika ansvarsområden som de beslutar om: valnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, omsorgs- och socialnämnden, teknik- och fastighetsnämnden, samt utbildningsnämnden.

Ledamöterna i nämnderna kommer att väljas ett år åt gången, med undantag för i kommunstyrelsen och valnämnden där de väljs för hela mandatperioden.

Kommunfullmäktige har även valt vilka ledamöter som kommer vara ordförande och vice ordförande i nämnderna. Ordförandena är de som kallar till och håller i sammanträdena för nämnderna. De har även ett övergripande ansvar att leda nämndens arbete och att representera nämnden.

Från föregående mandatperiod är det samma ordförandeskap i kommunstyrelsen. Daniel Källenfors (M) är kvar som kommunstyrelsens ordförande och Birgitta Sköld (LP) som vice ordförande. Hon har även kvar sitt ordförandeskap i omsorgs- och socialnämnden. Också miljö- och stadsbyggnadsnämnden har kvar samma presidium. Där Fredrik Vinstock (M) valts om till ordförande och Göran Grahn (LP) till vice ordförande. Carl-Johan Schiller (KD), som tidigare var ordförande i kultur- och fritidsnämnden, har tagit över ordförandeskapet i teknik- och fastighetsnämnden.

Nämndernas nya presidium för 2019:
Kommunstyrelsen (2019-2022)
Ordförande: Daniel Källenfors (M)
Vice Ordförande: Birgitta Sköld (LP)

Valnämnden (2019-2022)
Ordförande: Henrik Åkermark (M)
Vice Ordförande: Mattias Reinoldson (L)

Kultur- och fritidsnämnden (2019)
Ordförande: Filip Svanberg (M)
Vice Ordförande: Erik Öberg (L)

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (2019)
Ordförande: Fredrik Vinstock (M)
Vice Ordförande: Göran Grahn (LP)

Omsorgs- och socialnämnden (2019)
Ordförande: Birgitta Sköld (LP)
Vice Ordförande: Therese Carlborg (M)

Teknik- och fastighetsnämnden (2019)
Ordförande: Carl-Johan Schiller (KD)
Vice Ordförande: Peder Hagen (M)

Utbildningsnämnden (2019)
Ordförande: Amelie Tarschys Ingre (L)
Vice Ordförande: Carl Östring (M)

Jonas Lejon 

Så blir lidingö centrum

POLITIK  1 januari 2019 kl 00.01
Lidingö centrum har bytt ägare och därför kommer politikerna, projektet och de nya ägarna nu gemensamt att analysera hur arbetet med att utveckla Centrum till en mötesplats för Lidingöborna ska gå vidare, skriver Lidingö Stad på sin hemsida.

Grosvenor Europe är ny ägare i Lidingö Centrum sedan i våras. Detaljplaneförslaget för första etappen av Lidingö centrums utveckling var ute på samråd under våren 2017. Med nya ägaren finns det nu behov av att gemensamt analysera förutsättningarna för det fortsatta arbetet vad gäller innehåll, genomförandefrågor och etappindelning. Under hösten kommer en plan för det fortsatta arbetet att presenteras.

Utvecklingen av Lidingö centrum utgår från planprogrammet som antogs av kommunfullmäktige 2014. Visionen är en attraktiv, spännande och miljösmart stadsdel med butiker, restauranger, arbetsplatser, bostäder och fler mötesplatser i ett fortsatt grönskande och småskaligt utomhuscentrum. Planeringen ska bedrivas i en nära dialog med såväl Lidingöbor som näringsliv och ska leda till en utveckling som stärker Lidingö centrums roll som knutpunkt för Lidingöborna.

Lidingö stad