POLITIK 

Hittar du inte din artikel?
Du har kommit till rätt sida, den ligger bara längre ner. Scrolla nedåt. 

Tydligare kommunikation om politiska beslut

 POLITIK  19 mars 2019 kl 09.22
Lidingö stad provar ett nytt sätt att lyfta fram de politiska processerna bakom besluten i Lidingö stad.
 
Efter kommunstyrelsens sammanträden och efter kommunfullmäktiges möten publicerar staden från och med februari en kort filmad redovisning av dessa möten. I det första fallet är det kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M), som intervjuas om de viktigaste ärendena. Då kommunfullmäktige samlats är det ordförande Anna-Britta Bergman som svarar för en sammanfattning.
 
Syftet är en ökad tydlighet och transparens kring de beslutsprocesser som styr verksamheterna i Lidingö stad. Inslagen publiceras på stadens webb i anslutning till mötena, se: www.lidingo.se

Villaägarna frågade ut Källenfors

 POLITIK  13 mars 2019 kl 11.22
På LVS Lidingövillors vårmöte på tisdag kväll var kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors inbjuden. Han inledde med att berätta om de fyra fokusområden som den borgerliga majoriteten arbetar efter. Utgångspunkten var de frågeställningar som Lidingöborna röstade för i valet.
 
– I huvudsak är Lidingöborna nöjda och vill att vi ska ta tillvara på det som är bra, förbättra det som är mindre bra och leverera det som vi lovar, säger Daniel Källenfors. Vi kommer att fokusera på kärnkompetensen, där skola och omsorg är de stora bitarna. Lidingös skolor ligger högt i meritvärden, så det ska vi förvalta.   
 
Det andra området är ”Lidingö är unikt”, där exempelvis byggfrågor kommer. Daniel berättade att man ska vårda och utveckla de områden som finns och behöver rustas. Fyra områden är prioriterade; Lidingö Centrum, Högsätra, Rudboda och Käppala.
 
För det tredje vill man satsa på hållbar ekonomi och ekonomiskt ansvarstagande. Skatten har ju sänkts men den ska ner 50 öre. Jämfört med andra kommuner i och runt Stockholm så har Lidingö i snitt en krona högre skatt. Framför allt ska man satsa på effektivisering av kommunens arbete och förvaltningarna med hjälp av styrsystem och nyckeltal. Inget som kommer att påverka den service som levereras, utlovar Källenfors.
 
Det fjärde området är kommunikation. Man ska arbeta för mer samtal och dialog med Lidingöborna, en mer öppen och lyssnande attityd. De närvarande fick sedan tillfälle att ställa frågor och komma med förslag. Det blev en öppen och trevlig dialog, precis som Daniel Källenfors utlovat.
 

Ämnena varierade kraftigt. Här i korthet: Bygget av nya Lilla Lidingöbron har börjat etableras och ska stå klar för cykel- och gångtrafik år 2021 och för tåg 2022. Klagomål framfördes på gnisslande containrar på Stockby Returpark. Rudboda torg och ICA-affären ska detaljplaneras, troligtvis river man befintlig bebyggelse och bygger nytt. Tippen vid Kyttinge skapar också mycket trafik, buller och damm.
 
Breviksborna vill ha ett utlämningsställe för post och paket för att slippa åka till Käppala. Lidingöbanans förlängning via Värtahamnen och den nya Norra Djurgårdsstaden lär dröja, minst tio år. Det finns inga planer på att bygga ut infartsparkeringen vid Bodal och staden kommer inte vidare i diskussionerna med Stockholms stad när det gäller trängselavgiften som gör att det kostar 70 kronor att hämta eller lämna någon i Ropsten. 
 
En lång diskussion handlade om stadshusparkeringen som har en begränsning på 3 timmar. Deltagarna önskade längre tid. En fråga som inte kunde besvaras var vad som gäller efter 21.00 där. Är det fri parkering eller parkering förbjuden på natten?
 
En angelägen fråga var parkering för de som vill ta bilen till AGA/Larsbergsbryggan och åka Sjövägen (båten). Idag finns sex platser varav en reserverad för funktionshindrade. Att parkera i Dalenumområdet eller på AGA:s gästparkering är svårare (ont om platser eller tre timmars begränsning). På den frågan kunde Daniel Källenfors  meddela att förvaltningen fått uppdraget att se över frågan om fler p-platser. 

Andreas Lindberg

Erik Centerlind ordförande för MUF Lidingö

MUF-styrelsen 2019.
MUF-styrelsen 2019.
Erik Centerlind, omvald ordförande i MUF Lidingö. Erik Centerlind, omvald ordförande i MUF Lidingö.

 POLITIK  7 mars 2019 kl 07.01
Tisdagen den 5:e mars hade Moderata Ungdomsförbundet Lidingö sitt årsmöte där en ny styrelse valdes för det kommande verksamhetsåret. 21-åriga Erik Centerlind, från Sticklinge, valdes om till posten som föreningsordförande.

– Moderaterna behöver vara det främsta partiet på Lidingö när det kommer till att slå vakt om våra ungdomars intressen. Moderaterna behöver med en tydlig förankring i våra liberalkonservativa värderingar bana vägen för en politisk riktning som andas optimism och framtidstro. För ungdomars räkning behöver vi lyfta flera saker de kommande åren och det mest aktuella gäller framförallt gymnasieplatser och idrottens förutsättningar, säger Erik Centerlind.

- På Lidingö har vi sedan ett antal år tillbaka en brist på gymnasieplatser på ön, som en följd av att man slog ihop Hersby och Gångsätra, vilket kraftigt begränsade antalet gymnasieplatser. I dagsläget är det ett 30-tal elever från Lidingö som inte kommer in på Hersby gymnasium och antalet väntas bli större de kommande åren då barnkullarnas storlek fortsatt ökar. Vi ser väldigt positivt på att Christinaskolan nu vill utöka sin verksamhet till att omfatta även gymnasieskolan och anser att Lidingö stad ska vara behjälpliga genom hela processen för att möjliggöra för deras etablering. Vi är av uppfattningen att staden bör undersöka möjligheterna att utlokalisera SFI och Komvux till alternativa lokaler, för att möjliggöra för Christinaskolan att få etablera sin gymnasieverksamhet i nära anslutning till sin grundskola, fortsätter Erik Centerlind

– Föreningslivet har en stor och viktig roll i ungdomars liv på Lidingö. Vi har ett rikt föreningsliv på Lidingö med en stor flora av föreningar och det är viktigt att politiker möjliggör för att dom ska kunna växa utifrån sina individuella förutsättningar. Att få utöva sin idrott genom hela uppväxten är en viktig frihetsfråga för ungdomar och för att upprätthålla denna frihet är vi av uppfattningen att det behöver göras stora investeringar i idrottsanläggningar de kommande åren. För att kunna göra omfattande satsningar på anläggningar framåt lär det behövas investeringsvilja från kommunalt- såväl som privat håll, avslutar Centerlind.

”Byt ut ordförande i MSN”

 POLITIK  4 mars 2019 kl 22.29
”Att en person kan skaffa sig sån makt att han tror att han själv kan bestämma hur ön ska se ut är helt galet”.

”Jag upplever att övriga politiker har ytterst lite insyn i när X driver sin egna frågor (på högst oklara grunder dessutom)”.

”Jag vet inte hur stor skada som redan är skedd men för allas bästa bör en ny ordförande ta X plats”.

”Den enmanspolitik som drivs just nu av ordförande är inget annat än en skandal. Det är bara en tidsfråga innan vi blir JO-anmälda och ett under att inte lokalmedia har uppmärksammat vad som sker inom Lidingö stad”.


Ovanstående är citat ur den arbetsmiljöundersökning som nu genomförts på Miljö- och stadsbyggnadskontoret (MSK). I förra veckan krävde förvaltningens skyddsombud att staden vidtar åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på förvaltningen. I svaret från t f stadsdirektören Daniel Broman står bland annat att staden är medveten om problemet och att staden menar att det är mycket oroande. Staden har också haft en dialog med den politiska ledningen och stadsjuristen har varit närvarande både vid MSNs (Miljö- och stadsbyggnadsnämndens) möten och även i nämndens beredningsmöten för att säkerställa gränsdragningen mellan politiken och tjänstemännen. I tidningen MittI Lidingö uttalade sig fullmäktiges ordförande Anna-Britta Bergman (M) och menade att det är den förändrade byggpolitiken som har förorsakat problemet.

Staden skriver i sin tjänsteskrivelse till den nu genomförda arbetsmiljöundersök-ningen att man månar om förvaltningens anställda och är beredda att vidta åtgärder för att förbättra situationen. En av åtgärderna är att göra om beredningsprocessen så att fler ärenden diskuteras i hela nämnden och inte bara i ordförandeberedningen. Delegationsordningen ska också ändras vilket innebär att fler ärenden går till nämnden och i sin tur öppnar det för en dialog. Stadsledningen ska också ha regelbundna avstämningsmöten med MSK.

Undersökningen bestod av åtta frågor som skickades ut till 50 medarbetare. Av dessa svarade 29 personer. Utöver den kritik som framförs mot nämndens ordförande uppger många medarbetare att de upplever arbetet som meningsfullt och arbetsuppgifterna som stimulerande men påverkas av ordförande för MSN:s agerande både mot dem själva men också mot deras kollegor. De flesta trivs med sina kollegor.

Susann Thorngren


På Lidingö stads hemsida finns information om hur staden styrs. Klicka här
 

Kommentera

Lidingö har nu högst ersättning

 POLITIK  4 mars 2019 kl 06.48
Den 20 januari rapporterade Lidingö Nyheter om utredningen som staden gjort om höjning av habiliteringsersättning och precis presenterats för omsorgs- och socialnämnden. På nämndens sammanträde i januari gav den förvaltningen i uppdrag att utreda om det gick att permanent höja habiliteringsersättningen på Lidingö från 10 kr/tim till 20 kr/tim.

Habiliteringsersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan få. Daglig verksamhet erbjuds personer med funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder, men som inte arbetar eller utbildar sig. Ersättningen är tänkt att vara ett sätt att stimulera deltagande i verksamheten.

Under 2018 låg redan ersättningen på den föreslagna nivån i samband med ett riktat statsbidrag som gavs ut för att uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning. Efter att bidraget inte längre delades ut under 2019 så återgick ersättningen till den lägre nivån igen.

På omsorgs- och socialnämndens möte den 19 februari tog nämnden beslut om att permanent höja ersättningen till 20 kr/tim som börjat gälla från och med i år. Vilket innebär att den högre ersättningen kommer att betalas ut retroaktivt.

Enligt den utredningen som förvaltningen fick i uppdrag att ta fram låg redan Lidingös ersättningsnivå på 10 kr/tim relativt högt i förhållande till andra kommuner. Den här permanenta höjningen placerar Lidingö högst bland stockholmskommunerna.

Jonas Lejon
 

Kris på stadsbyggnadskontoret

  POLITIK  26 februari 2019 kl 16.48
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning (MSK) befinner sig i kris. Många av medarbetarna är negativt påverkade psykosocialt. Nämndens ordförande uppges vara orsaken. Skyddsombudet på förvaltningen har nu skickat in en anmälan till stadsledningskontoret och t f stadsdirektören Daniel Broman med begäran om arbetsmiljöåtgärder. Senast 1 mars vill skyddsombudet veta vad Lidingö stad tänker göra för att förbättra situationen.
 
I skyddsombudets anmälan står att läsa att arbetsmiljön sedan 1,5 år tillbaka är negativt påverkad av förvaltningens sittande ordförande. Tjänstemännens yrkeskunskaper respekteras inte och gränsdragningen mellan tjänstemännen och politikerna måste bli tydligare. Flera av medarbetarna upplever fysiska besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter och liknande liksom stress, oro och otrygghet inför hur de kommer att bemötas av nämndens ordförande. Enligt anmälan har en del chefer och medarbetare fått uppleva ett aggressivt bemötande och hårda påtryckningar från nämndens ordförande. De som är mest utsatta är förvaltningschefen, enhetschefen och handläggare på bygglovenheten. Även tjänstemän på plan- och exploateringsenheten utsätts. Stressen och oron sprider sig i organisationen och ett flertal personer har slutat, en del av dem chefer. En chef är långtidssjukskriven sedan september av orsaker som delvis kan beror på arbetsmiljöproblem. Nu sprids oron på förvaltningen att flera ska säga upp sig.
 
Enligt skrivelsen upplever medarbetarna att nuvarande situation innebär stora svårigheter att utföra kontorets arbete på ett för Lidingöborna rättssäkert sätt.

Skyddsombudet uppger också att detta problem har varit känt för stadens ledning sedan en tid tillbaka.
 
Skyddsombudet begär nu att staden med stöd av 6 kapitlet i arbetsmiljölagen vidtar en rad åtgärder för att nå en tillfredsställande arbetsmiljö. Bland annat måste staden som arbetsgivare se till att gränsdragningen mellan tjänstemän och politiker blir tydlig och att medarbetarna inte utsätts för psykisk eller fysisk belastning och därmed riskera ohälsa. Skyddsombudet vill att allt sådant som kan leda till ohälsa ska ändras eller ersättas.
 
Om skyddsombudet inte får tillfredsställande svar från staden kommer hon att vända sig till Arbetsmiljöverket.
 
– Vi har nu påbörjat en arbetsmiljöenkät, säger t f stadsdirektören Daniel Broman till Lidingö nyheter. Det gör vi för att genomlysa situationen till att börja med. Vi påbörjade enkäten några dagar innan vi fick anmälan. Man har gjort en hel del insatser också dessförinnan med bland annat stadsjuristen.

Susann Thorngren

Kommentarer

 • Anders Bergstedt • 1 mars 2019 15:03:08
  Nu är det kriser överallt och att det är kris i Stadshuset är ingen överraskning. Kritiken mot politiker och tjänstemän har pågått länge. Så kom då Fredrik Vinstock in med ambitionen att "frälsa" Lidingö. Då jag läst allt om hans bakgrund inser jag att hans kompetens slår i stort sett alla ! Det har naturligtvis blivit livsfarligt i en kultur där förutsättningen varit att man håller varandra om ryggen oavsett otillräcklig kompetens, felsteg och felaktiga beslut !

  Själv har jag drabbats av Vinstock då jag föreslagit en infartsparkering på planen norr om brogrenen som samtidigt skall vara upplag vid brobygget. Vinstock sågade mej totalt och förklarade att Implenia behövde hela utrymmet.

  Jag har insett att han har rätt men förväntade mej en dialog där alternativet var att under de fem byggnadsåren utöka parkeringsplatsen mitt emot Grenstigen med en provisorisk parkeringsplats på den outnyttjade grässträngen mitt emot infarten till byggnadsområdet. Detta hoppas jag att Vinstock vill driva. Dialog för alltid framåt och det är just vad som saknas.

  En annan sak som jag hoppas att Vinstock driver är återställandet av Söderås. Där får både politiker, jurister och tjänstemän ett oförlåtligt underbetyg för att de inte åstadkommit någonting. Det har varit patetiskt att i flera år följa med "snabbe" Tommy Lindströms mått och steg som företrädare för Johan Lundberg som äntligen trätt fram som ägare. Nu vill jag se hur grävskopor och lastbilar sätter igång och återställer området ! Just i dagarna skräms man ytterligare av rysskontakterna där Lidingö åter figurerar.

  Nu springer alla åt samma håll då det gäller Vinstock men jag vill uppmana till vett och sans. Då man läser hans programförklaring om att behålla Lidingös karaktär är det uppenbart att hans inhopp var nödvändigt för att stoppa bygglådor och höghus !

Kammarrätten ger staden rätt om nyanländas bostadskontrakt

  POLITIK  23 februari 2019 kl 07.45
Nu konstaterar även Kammarrätten att Lidingö stad hade rätt att säga upp nyanländas bostadskontrakt efter den tvååriga etableringstiden.
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2017 att nyanlända som enligt bosättningslagen tilldelats bostad på Lidingö sägs upp från sina boenden då etableringstiden är slut.

Miljöpartiet överklagade beslutet till förvaltningsrätten som avgjorde målet till kommunstyrelsens fördel. Domen överklagades därefter till Kammarrätten som även de ger Lidingö stad rätt. Se MP:s inlägg nedan.

– Vår bedömning var att utgå från alla Lidingöbor skulle behandlas lika. I och med domen så kan vi nu se att kammarrätten delar vår uppfattning. Lidingö ska vara en plats där egen försörjning och egen bostad ska vara huvudprincip och bostadsstöd är en temporär insats för att komma på fötter igen, säger omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP).
Läs mer om bakgrunden på Lidingösidan den 17 oktober 2018

Kommentera

Kammarrätten blandar ihop päron & äpplen

POLITIK  23 februari 2019 kl 07.45
Lidingö stad inte bryter mot bosättninglagen då de säger upp nyanlända från bostadskontrakt efter två år. Det menar kammarätten i sin dom som kom idag. Patrik Sandström MP, oppositionsråd på Lidingö, säger att kammarätten har blandat päron och äpplen i sin tolkning. Detta skriver miljöpartiet i ett pressmeddelande. 
 
– Kammarätten har blandat ihop begreppen permanenta och tillfälliga bostäder, vilket avser bostadens kategori, med permanent och tillfälligt boende vilket avser kommunens ansvar. De drar därför en felaktig slutsats som jag hoppas Högsta förvaltningsdomstolen kan rätta till, säger han.
 
I bosättningslagens förarbeten står att kommunen kan erbjuda tillfälliga boenden. Med det menas att man kan erbjuda ombyggda lokaler eller annat som från början inte var tänkt som permanentbostäder. Det har kammarätten tolkat som tillfälligt boende i tid.
 
– Att något så basalt kan tolkas så olika visar också på att bosättningslagen kan behöva förtydligas, fortsätter han.
 
Men först ska han överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen för en prövning där.
 
Det är ett prejudicerande fall. Om kammarrättens dom står fast innebär det i praktiken att det inte finns någon gräns alls för hur länge en kommun behöver ta ansvar för nyanländas boende. Det kan vara en vecka eller permanent. Det riskerar att försämra integrationen och fördela ansvaret ojämnt, säger Patrik Sandström.
 

Kommentera

 • Mikael Olofsson • 23 februari 2019 13:19:16
  MP borde kanske inse att det är dom som blandar ihop äpplen och päron när dom förlorat i både Kammarrätten och Förvaltningsrätten. Samma lagar och regler ska ju gälla för "nyanlända" (hur länge är man det) som för de som vräktes för att ge plats för dem med motiveringen att det var tidsbegränsat boende.

Moderaterna:
Idrottslivet kommer att blomstra!

Bygget av friidrottsarenan vid Vallen ska komma igång fort, tycker Moderaterna. Foto: Lidingö stad.
Bygget av friidrottsarenan vid Vallen ska komma igång fort, tycker Moderaterna. Foto: Lidingö stad.

 POLITIK  22 februari 2019 kl 07.12
I söndags hade Moderaterna på Lidingö årsmöte och i samband med det så antog föreningen en idrottspolitisk proposition. Propositionen tar bland annat upp att en permanent ishall i Högsätra ska byggas, att bygget av friidrottsarenan på Vallen-området kommer igång så fort som möjligt samt att ta fram ett idrottspolitiskt program i nära samverkan med idrottsrörelsen och andra berörda parter. 

– Det är mycket glädjande att Moderaterna nu tar fram en så pass proaktiv
idrottspolitisk handlingsplan. Staden kan tillsammans med föreningslivet nu gå vidare med dessa viktiga projekt, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Den som nu kommer få ansvar för att den idrottspolitiska propositionen blir verklighet är Filip Svanberg, som är nytillträdd ordförande för Kultur- och fritidsnämnden. 

– Det ska bli roligt att arbeta tillsammans med staden och idrottsrörelsen för att förverkliga den idrottspolitiska propositionen. Jag är övertygad om att drar vi alla åt samma håll så kommer idrottslivet på Lidingö att blomstra under de kommande åren, säger Filip Svanberg (M).

Kommentera

 • John Druva • 22 februari 2019 21:04:25
  Men... Vinstock är ju emot all byggnation på Lidingö.

Nya regler för ny arvodesberedning

 POLITIK  19 februari 2019 kl 03.43
Det var ett rörande enigt fullmäktige som på måndagens fullmäktige beslutade om ett nytt reglemente för nästa arvodesberedning. Ja, Carl-Johan Schiller (KD) gick ett steg längre och gjorde avbön för effekterna av arvodescirkusen för Lidingö.
 
– Jag ger oppositionen rätt i att arvodesdebatten skadat förtroendet för politiken i sin helhet och även för  mig och mitt parti och det är jag ledsen för, sa Carl-Johan Schiller innan han yrkade bifall till förslaget för nytt reglemente för arvodesberedningen.

– Det talas och det skrivs fortfarande om politikers arvoden på Lidingö, inte bara här på ön. Det har skapat ett dåligt rykte helt enkelt. Lidingös politiska majoritet har en brant uppförsbacke att återvinna förtroendet från lidingöborna och omvärlden, sa Patrik Sandström (MP) när han yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Daniel Larson (S) yrkade också bifall till förslaget men skickade med en uppmaning till den nya beredningen.

– Jag hoppas att den arvodesberedning som blir vald i kväll kan landa i ett förslag som alla ställer sig bakom och inte ett förslag som majoriteten har vunnit, sa han.

– Det som blev tydligt efter arvodescirkusen är att makten måste ligga närmare lidingöborna. Detta är ett sätt att flytta ner makten dit till de som är folkvalda av lidingöborna, sa Jonas Lundgren (V).

Centerpartiet tycker det är rätt att flytta arvodesberedningen så att det ligger under fullmäktige.

– Det minimerar risken att de kommande kommunalråden sätter sina egna arvoden, menade Patrik Buddgård (C).

Övriga partier biföll det nya reglementet utan övriga kommentarer.

Det nya reglementet innebär att på det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige, väljer fullmäktige en arvodesberedning för den löpande mandatperioden. Arvodesberedningen består av det antal ledamöter och ersättare som kommunfullmäktige bestämmer. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. Arvodesberedningen ska lägga fram förslag i alla arvodesärenden som fullmäktige ska behandla. Arvodesberedningen bestämmer själv sina
arbetsformer.

Susann Thorngren

 • Christer Mohlin • 25 februari 2019 20:39:40
  Utgångspunkten måste vara att staden anställer kompetenta tjänstemän för sin förvaltning. Skattebetalarna skall inte behöva avlöna amatörpolitiker för att blanda sig i tjänstemännens arbete. Precis lika lite som en bolagsstyrelse skall bli alltför operativ. Jag tror tyvärr att Lidingös inflation på antal Kommunalråd gör att fel personer känner sig manade. Då riskerar förtroendeuppdraget att omformas till ett löneuppdrag. Något vi exempelvis kan se när utlovade 50m blir till 25m över en natt... Jag tycker man skall minska antalet Kommunalråd med samma 50%!
 • Anders Wennberg • 20 februari 2019 19:19:07
  Det är viktigt att arvodesutredningen även ser över möjligheterna att jobba för andra uppdragsgivare än kommunen, om man är kommunalråd. Vi har haft en historik på Lidingö av kommunalråd som samtidigt jobbar heltid i Rikstagen medan andra har suttit i Landstingsfullmäktige, haft uppdrag i Bryssen, egna konsultfirmor eller styrelseuppdrag vid sidan om kommunalrådsjobbet. Om vi skall betala kommunalråden bra, så måste de också vara helt fokuserade på uppgiften och inte jobba någon annan stans samtidigt

Nya namn i arvodesberedningen

 POLITIK  19 februari 2019 kl 03.32
Vid måndagens fullmäktige valdes ledamöter till den nya arvodesberedningen. Valberedningens ordförande Carl-Johan Gestrup (M) framförde förslaget.

– Den här arvodesberedningen är tillsatt utifrån parlamentariska principer vilket var förutsättningen, sa han innan han presenterade de nya ledamöterna.

Per-Anders Pehrson (M) blir ordförande för beredningen. Övriga ledamöter är Hans Barje (M), Eva Dunmurray (LP), Mikael Sens (LP), Gabor Sebastiani (C), Helena Lundberg (MP), Torsten Engevik (L), Hans Christner (KD), Eva Lantz (S), Leif Olsson (SD) samt Jonas Lundgren (V).

Styrkeförhållandet med ovan sammansättning är att majoriteten har 6 ledamöter och oppositionen 5.

Susann Thorngren

FD Lidingöpartist ny ordförande för (M)

Anna-Carin Pehrson ny ordförande i Moderaterna. Anna-Carin Pehrson ny ordförande i Moderaterna.

 POLITIK  19 februari 2019 kl 03.56
I söndags hade Moderaterna på Lidingö årsmöte och i samband med det valdes en ny styrelse. Till ordförande valdes Anna-Carin Pehrson och till vice ordförande valdes Christel Söderberg. Övriga namn i styrelsen är Maria Ragnarsson, Hans Barje, Claes Ekström, Pål Jebsen, Samir Taha, Patrik Björklund, Christer Åkerhielm samt Mikael Ahlborg. Alla val var enhälliga.
 
– Jag är stolt och tacksam för förtroendet att leda Moderaterna på Lidingö under år 2019. Europaparlamentsvalet kommer vara en av höjdpunkterna under året och arbetet med att så många moderater som möjligt ska åka till Bryssel kommer vara styrelsens viktigaste uppgift under året, säger den nyvalda ordföranden Anna-Carin Pehrson (M).
 
Anna-Carin Pehrson är utbildad beteendevetare och har bland annat arbetat som kurator och skolledare samt haft regeringsuppdrag kring skolutveckling. Anna-Carin var tidigare aktiv i Lidingöpartiet, men har även ett förflutet som medlem i Moderaterna på Kungsholmen.
 
– Moderaterna är Lidingös ledande politiska kraft och jag ser fram emot att fortsätta det arbetet under 2019. Min långa erfarenhet från verksamhetsutveckling i skolvärlden hoppas jag kan komma till nytta i utvecklandet av Moderaternas verksamhet, säger Anna-Carin Pehrson (M).
 

Kvinna nekades besöka sin make

 POLITIK  16 februari 2019 kl 07.42
Justitieombudsmannen (JO) kritiserar omsorgs- och socialnämnden på Lidingö. Omsorgs- och socialförvaltningen fattade ett beslut om vistelseförbud för en anhörig till en boende på Högsätras boende för vård och omsorg. JO kritiserar nämnden på fyra punkter.

En demenssjuk man beviljades bistånd till boende. Mannen bodde i Högsätra äldreboende som drivs av Lidingö kommun. Mannen hyrde sin bostad genom ett hyreskontrakt med staden. Med hyresrätten följde även rätt för mannens hustru att besöka mannen i hans bostad och även vistas i utrymmen som var gemensamma för de boende.

I september 2016 fick hustrun besked av förvaltningen att hon inte fick vistas i sin makes bostad. Enligt förvaltningens beslut var Högsätra inte allmän plats. Därför fanns ingen rätt för andra än de boende, och de som arbetar på boendet, rätt att vistas där. Förvaltningen bedömde att det inte längre var makens vilja att hon skulle ha tillträde till hans lägenhet. Beslutet gällde alla lokaler inom Högsätra där staden bedriver vård, inte bara själva bostaden. Kvinnan upplevde att beslutet innebar en kränkning av hennes och makens rätt till familjeliv. Beslutet gällde tills vidare och kunde inte överklagas.

JO menar att en anhörig till en person som bor på ett vårdboende ska ha goda möjligheter att besöka honom eller henne. Om man tvingas göra inskränkningar i de möjligheterna måste det enligt Europakonventionen finnas stöd i lagen för ett sådan ingripande. Enligt JO innebar beslutet att hyresgästens nyttjanderätt och makans rätt till familjeliv begränsades. JO konstaterade att det inte fanns något lagstöd för att fatta beslut om makans förbud att hälsa på sin demenssjuke make. Lagstöd saknades också för att hon inte skulle få vistas i de gemensamma utrymmen som ingick i hyreskontraktet. Nämnden får vidare kritik för att beslutet inte fattades av behöriga tjänstemän och även för att det inte tidsbegränsades.

Omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP) vill inte svara på några frågor utan hänvisar i stället till stadsjuristen Johan Alfredsson.

– Det är ett ovanligt ärende och väldigt komplicerat, säger Johan Alfredsson. Det har varit en svår situation där lagstiftningen inte täcker det man vill göra, eller som man kanske måste göra.

– Att nämnden och inte förvaltningen borde tagit beslutet, det kommer vi att se över nu. Med facit i hand har JO helt rätt i att själva beslutsgången inte var rätt. Vi tar också till oss av att det borde varit en visstidsbegränsning av beslutet, säger Alfredsson.

– Det var en extrem och väldigt ovanlig situation som krävde någon form av åtgärd, ganska akut och då togs det här beslutet. Jag kan inte riktigt se hur förvaltningen skulle gjort annorlunda, trots JO-kritiken. Jag tycker att JO inte varit helt tydlig i vad kommunen skulle gjort i stället, menar Johan Alfredsson.

Susann Thorngren

Kommentera

 • Paul Matell • 19 februari 2019 07:51:16
  Att stadsjuristen skyller på en extrem och väldigt ovanlig situation och därefter kritiserar JO för otydlighet är att "... i eget bo". Ett komplicerat ärende kräver ALLTID tydliga processer för att ta fram nödvändiga underlag inför beslut samt ensade instruktioner till nämnd och förvaltning. Jag utgår ifrån att revisionen granskar hela ärendet då majoriteten visar prov på att inte hantera kärnverksamhet korrekt.

(C) vill ha besked om Rudboda

Patrik Buddgård (C) på Rudboda torg. Patrik Buddgård (C) på Rudboda torg.

 POLITIK   15 februari 2019 18.27
Planer på ny bebyggelse i Lojo och Rudboda godkändes 2013 då cirka 250 bostäder skulle byggas i området. Men efter valet avstyrde den nya politiska majoriteten dessa planer och kvar blev endast Lojos bostadsrättsförening önskemål att bygga nya lägenheter på sin mark.

När majoriteten stoppade delar av byggplanerna i Lojo togs diskussioner upp om att rusta upp Rudboda torg.  I samband med det sa Daniel Källenfors (M) till Lidingösidan ”Vi väljer att fokusera på en upprustning av Rudboda torg som med åren har blivit slitet och eftersatt. Ett attraktivt Rudboda torg med förbättrad service tror vi bättre gagnar de boende i området”.

I en debattartikel i Lidingö Nyheter den 14 januari skrev Daniel Källenfors (M) också ”Majoriteten har redan satt igång ett arbete för att rusta upp Rudboda torg och säkerställa att en god närservice ges till de som bor i området.”  

Nu undrar Patrik Buddgård (C) hur långt arbetet har framskridit.

– När kommer ett start-PM om utveckling av Rudboda torg upp för beslut? Ännu har inga politiska beslut tagits om en kommande upprustning, skriver han i en fråga till kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors.

På fullmäktige nu på måndag förväntas Daniel Källenfors svara på Patrik Buddgårds fråga.

Susann Thorngren

Kommentera

stora investeringar. Stadshusets renovering stod för den största delen av 350 miljoner

Renoveringen av stadshuset var den största posten i stadens investeringar på totalt 350 miljoner kr. Slutnotan kommer i år.
Renoveringen av stadshuset var den största posten i stadens investeringar på totalt 350 miljoner kr. Slutnotan kommer i år.

 POLITIK   8 februari 2019 07.27
Lidingö stad redovisar ett preliminärt resultat för 2018 på 34,1 miljoner kronor. Därmed hamnar årets bokslut på 1,7 miljoner kronor över budgeterat resultat. Stadens finansiella mål är en procent av verksamhetens kostnader. 
 
Resultatet har uppnåtts trots investeringar på cirka 350 miljoner kronor och ökade pensionskostnader. Samtliga nämnder visar överskott, på tillsammans 17,5 miljoner kronor, till stor del genom vakanser.
 
Huvuddelen av stadens investeringar på cirka 350 miljoner kronor beror på renoveringen av stadshuset. Det är en ökning med 100 miljoner jämfört med de årliga investeringarna senaste fem åren. 
 
– En nedskrivning av planerade investeringar för Centrum/Torsvik belastar årets resultat med 29 miljoner kronor och höjda kostnader för tjänstepensionerna svarar för 26 miljoner kronor på minuskontot. Trots dessa negativa poster är det en ekonomi i balans, säger stadens ekonomichef Patric Andersson i ett pressmed-delande.
 

Kommentera

14 ledamöter lämnade Lidingös fullmäktige förra perioden

 POLITIK   5 februari 2019 06.41
Rekordmånga politiker lämnande sina uppdrag i kommunfullmäktige under förra mandatperioden (2014-2018) skriver tidningen Dagens Samhälle, som gjort en bearbetning av SCB:s färska siffror.
 
I Malå kommun till exempel slutade 11 av 25 ledamöter i förtid vilket innebär att hela 44 procent av kommunens folkvalda avgick. På Lidingö lämnade 14 av fullmäktiges 51 ledamöter sina platser, eller 27,5 procent, vilket placerar Lidingö på plats 68 av landets 290 kommuner när det gäller att omsättning.
 
I snitt lämnade 22 procent av de folkvalda ledamöterna i landets kommunfull-mäktige sina uppdrag före mandatperiodens slut. Det är den högsta andelen som Statistiska centralbyrån (SCB) noterat sedan myndigheten 2002 började mäta företeelsen. Kvinnor hoppar av i större utsträckning än män, och yngre oftare än äldre. Sverigedemokraterna är det parti som har störst andel avhopp från fullmäktige under mandatperioden. Var tredje ledamot lämnade sitt uppdrag under förra mandatperioden. På Lidingö skedde ett byte av partiets enda fullmäktigepost under mandatperioden.
 
Eftersom antalet ledamöter i fullmäktige varierar beroende på hur många invånare kommunerna har så är det mer intressant att jämföra de procentuella förändringarna än antalet ledamöter. I Stockholms län toppade Sigtuna med 39,2 procents byten, följda av Värmdö med 31,4 procent, Vaxholm med 29,0 procent, Lidingö och Tyresö med vardera 27,5 procent och Nynäshamn med 26,8 procent. I Stockholm bytte 25,7 procent av platserna ledamöter. Upplands-Bro var den kommun i länet som hade minst antal byten. 5 av fullmäktiges 41 ledamöter byttes ut, eller 12,2 procent.
 

Kommentera

 • Johan Andersson • 8 februari 2019 20:17:09
  370M!?! Ja då är det ju inte så konstigt att vi vare sig får ett ordentligt badhus eller en upprustad Lidingövall. Pengarna ska ju helst gå till politikerna själva.
  Bara 3,5 år till nästa val nu.

Motverka narkotika bland unga
– fokus för polisen

 POLITIK   3 februari 2019 01.21
I nästa vecka beslutar kommunstyrelsen på Lidingö om det nya samverkansavtalet med polisen. Fokus i avtalet är att motverka narkotika och kriminalitet bland unga. Bland annat innebär det fler besök i skolan av polisen.

Stockholmsenkäten, en undersökning av bland annat drogvanor bland unga, visade för 2018 att varannan gymnasieelev på Lidingö hade haft möjlighet att prova narkotika och så många som 40 procent av alla pojkar hade använt narkotika någon gång.

Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Källenfors (M), välkomnar polisens krafttag mot narkotika:
– Unga på Lidingö brukar narkotika i större utsträckning än i andra kommuner.
Jag är glad att det nu hamnar i avtalet, säger han.

Birgitta Sköld (LP), ordförande för Omsorgs- och socialnämnden, ser också möjligheter att snabbare uppmärksamma barn och unga på glid genom samarbete med polisen:
– Varje liv som hamnar i ett narkotikamissbruk är en tragedi. Extra tydligt blir det när det gäller en ung människa som har hela livet framför sig. Det måste vi motverka till varje pris. Tillsammans socialtjänst, skola och polis så skapar vi bättre förutsättningar för att göra det, säger hon.

Utbildningsnämndens ordförande Amelie Tarschys Ingre (L) gläds över det ökade informationsarbetet i skolan från polisen:
– Det är viktigt att vi tar krafttag mot narkotika. Skolorna har en viktig uppgift att tillsammans med polisen fortsätta arbetet för att informera om drogers skadeverkan. Jag hoppas också att polisens besök i skolorna ska ge lägre trösklar för att anmäla brott, säger hon.

Samtliga partier i Lidingömajoriteten drev i valrörelsen att det ska finnas dedikerade poliser på Lidingö. Det har varit ett fokusområde i förhandlingarna med polisen.
– Trots att brottsstatistiken generellt är låg, så känner en del Lidingöbor sig otrygga. Den oron tar vi i Lidingömajoriteten på allvar och har därför drivit att det ska finnas poliser fast placerade på Lidingö. Vi är inte där än, men vi är överens med polisen om att det måste finnas en fungerande polisiär närvaro på ön, säger kommunalråd Carl-Johan Schiller (KD).

 • paul matell • 8 februari 2019 08:19:34
  Samverkansavtal är ett modeord som sällan tar höjd för realiteter. Oftast underskrifter i ett högtravande manifest utan egentliga krav på resultat. Men det finns undantag så gärna en kopia på avtalet där det tydligt framgår omfattning, kostnader, ansvar, befogenheter och framför allt stoppstationer (projektgrindar) i den händelse resurser förbrukas utan resultat.
  Det hade varit bra med ett citat från polisen som ju även är part i samverkansavtalet. I vilken roll uttalar sig Johan Schiller när han säger sig driva på fast placerade poliser på ön? Är det ett kommunalråd som saknar organisationstillhörighet och som därför bidrar till bättre beslut för att kunna höja sin lön?.

pengar till tor?

 POLITIK   24 januari 2019 06.58
Staden kan komma att finansiera en gemensamhetslokal i seniorboendet Tor. Det föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott (KS AU) vid sitt sammanträde den 23 januari.
 
Bakgrunden till förslaget till beslut är att de verksamheter som idag håller till i Tor ska flytta till stadshuset när stadshusrenoveringen är klar. De boende i Tor har reagerat med ilska och missnöje. Centerpartiet ställde sig bakom de boende och ifrågasatte stadens beslut att stänga den populära mötesplatsen (se Lidingösidan 2 mars 2018).
 
Diskussionen bland politikerna har främst handlat om vem som ska ta hyreskost-naderna för de tomma lokalerna när verksamheterna flyttat till stadshuset. Men nu kommer alltså ett förslag att staden ska anslå 210.000 kronor för drift av en gemensamhetslokal i Tor under 2019.
 
Kommunen skriver i sin tjänsteskrivelse att mötesplatsen i Tor under de senare åren blivit mycket populär och samlar äldre, anhöriga och frivilliga. De som bor på Tor tycker att de gemensamma lokalerna är mycket viktiga för möjligheterna att umgås. KS AU vill att kommunstyrelsen beslutar att staden även i fortsättningen ska hyra en lokal på Tor som kan användas både av de som bor på Tor och övriga besökare.
 
Kostnaderna för 2019 beräknas till 210 000 kronor, fördelat på lokal- och driftskostnader 65 000 kronor, lokalanpassningar 80 000 kronor och samordningstjänst på 65 000 kronor.

Susann Thorngren

 • Gunilla Dessen • 3 februari 2019 12:50:14
  Väldigt bra att politiker lysnar på dem som är berörda. Seniorerna får behålla sina gemensamma lokaler som de har lättare att frekventera än Stadshusets. Vi blir alla äldre och behöver mer hjälp att underlätta tillvaron som begränsas..
 • Susann Thorngren • 25 januari 2019 00:13:21
  Pengarna till gemensamhetslokalerna i Tor för 2019 tas ur Kommunstyrelsens oförutsedda medel. Förmodligen beror det på att det inte fanns budgeterat några medel för 2019 från början i Omsorgs- och socialnämndens budget.
  Huruvida det kommer att bli en fortsättning även efter 2019 beror på om Omsorgs- och socialnämnden lägger in det i sin budget för 2020. Varje förvaltnings budget för nästkommande år beslutas under hösten året innan.
 • Sickan Nymahn • 24 januari 2019 12:51:40
  Ett förtydligande önskas. Det står i stycke tre ovan "...ett förslag att staden ska anslå 210.000 kronor för drift . . . . . . i Tor under 2019"
  Vad händer efter 2019? Är detta "löfte" en konstgjord andning eller kan vi förvänta oss att vi får ha kvar detta framöver?
  En som opponerat sig förr.

Utredning om höjning av habiliteringsersättningen

 POLITIK   20 januari 2019 11.58
Habiliteringsersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan få. Daglig verksamhet erbjuds personer med funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder, men som inte arbetar eller utbildar sig. Ersättningen är tänkt att vara ett sätt att stimulera deltagande i verksamheten.

Det är idag 136 deltagare i den dagliga verksamheten på Lidingö. Habiliteringsersättningen som betalas ut ligger i nuläget på 10 kr/tim. Denna ersättning höjdes under 2018 till 20 kr/tim i samband med ett riktat statsbidrag, med mål att stimulera habiliteringsersättningen och att uppmuntra fler kommuner att införa det. Enligt förvaltningen uppgick det här stimulansmedlet till 1 575 000 kr för Lidingö stad.

På omsorgs- och socialnämndens möte den 15 januari beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten om att införa en permanent höjning av habiliteringsersättningen från 10 kr/tim till 20 kr/tim.

Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden lämnar följande kommentar angående beslutet:
”För majoriteten och hela nämnden är det viktigt att visa vår uppskattning av de personer som är aktiva inom daglig verksamhet i dagligt tal kallad Ö-gruppen. Vi vill därför höja den så kallade habiliteringsersättningen. Syftet med den är att stimulera till aktivitet. Kommunerna i vårt närområde hanterar detta olika. Vad jag förstått finns i dag ett spann mellan 3-10 kr/tim i ersättning. Lidingö ligger redan i dag i framkant men har ambitionen att höja till 20 kr/tim.”

Christina Wahlström (C), ledamot i omsorgs- och socialnämnden lämnar följande kommentar i ett pressmeddelande:
”För Centerpartiet är det viktigt att ersättningen till funktionsnedsatta i daglig verksamhet permanent höjs till 20 kronor i timmen. Nuvarande ersättning på 10 kronor räcker inte ens till transport och lunch till arbetsplatsen. Det är ett viktigt beslut för de funktionsnedsatta som vi i Centerpartiet kämpat för.”

Jonas Lejon

Låt Lidingöborna rösta om arvodena!

Gabor Sebastian driver en namninsamling. Gabor Sebastian driver en namninsamling.

 POLITIK   18 januari 2019 18.05 (red 19 jan 06.50)
Gabor Sebastiani drar igång en folkomröstningskampanj för att samla in namnunderskrifter i arvodesfrågan. Nu vill han låta Lidingöborna få säga sitt. Redan i helgen kommer han att börja knacka dörr och försöka få ihop minst 3 600 namn, vilket är det som krävs för att väcka frågan om kommunal folkomröstning.

– Det finns tre punkter som jag vill ta upp. Dels att kommunalrådens arvode ska ligga på samma nivå som en riksdagsledamot (66 900 kr), nämndordförandearvodet ska inte höjas och vi ska inte ha fler kommunalråd.

– Idén kom till mig när jag läste om de avhoppade lidingöpartisterna, Jag blir så förbannad att vi har flera maktbärande partier på ön som inte lyssnar på sina medlemmar och ännu mindre på allmänheten, säger Gabor.

Gabor Sebastiani lade ut sitt förslag häromdagen på facebooksidan Lidingö anslagstavla och redan har många Lidingöbor hört av sig och vill skriva på. Han har också fått erbjudanden om människor som vill hjälpa till. Utsikterna att det blir en kommunal folkomröstning om han får ihop 3 600 namn är goda.  För att det inte ska bli en kommunal folkomröstning krävs att två tredjedelar av fullmäktige röstar emot förslaget om folkomröstning. Enligt kommunallagen har Gabor Sebastiani sex månader på sig att få ihop namnen.

En kommunal folkomröstning är endast rådgivande, det vill säga fullmäktige är inte skyldig att följa folkviljan i den fråga som medborgarna röstat om.

Erik Raita, moderaternas nye politiske sekreterare, hänvisar till moderatföreningens ordförande Nils-Henrik Tideberg för en kommentar.

– Vi har tagit beslut om att den här frågan inte ska skötas av kommunalrådet utan av partiföreningen i stället, säger Erik Raita.

Nils-Henrik Tideberg är inte särskilt oroad över Gabor Sebastianis initiativ.

– Jag har ingen anledning att ha någon åsikt om det. Om han vill driva en sådan så får han väl göra det även om jag tycker det är mindre lyckat. Det är svårt att ställa frågor kring en så här komplicerad process. Jag är väl inte så jätteorolig för det. För oss är det viktigt att få tillbaka förtroendet för arvodesprocesssen, säger han och hänvisar till det kommande arbetet med att låta fullmäktige tillsätta en arvodesberedning med full insyn från oppositionen.

Det arvodesförslag som före jul fick Lidingöborna att uttrycka sin ilska på sociala medier utgick från vad ett statsråd har i arvode (136 000 kr). För kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors hade det inneburit en ökning med drygt 20 000 kronor till ett månadsarvode på 108 000 kronor (80 procent av statsrådsarvodet). Birgitta Sköld (LP) och Carl-Johan Schiller (KD) skulle hamna på 81 600 kronor (60 procent av statsrådsarvodet). De stora arvodeshöjningarna fick Gabor Sebastiani att iscensätta den så kallade ”tomteprotesten” vid fullmäktigemötet i december när arvodena var uppe till debatt.

Susann Thorngren

 • Ingvar Mattsson • 22 januari 2019 13:07:46
  Ställer 100-procentigt upp för namnunderskrift.
  Politikerna är långt ifrån värda höjda arvoden!!!Det förekommer ett vanstyre i kommunen med processer som inte är förankrade: Några grava exempel: Den kostsamma FLYTTKARUSELLEN - biblioteket till Kommunhuset/Pyramiden och framför allt Mötesplatsen från Seniorboendet Tor till kommunhuset!
  Rivandet av gamla Lidingöbron!
  Har arbetat med landets samtliga kommuner beträffande utveckling, investeringar, marknadsföríng och sett den här typen av vanstyre förut.
  Våra politiker lyssnar inte på folket på ön!
  Skriv uner!

Besked om Vallens framtid dröjer

 POLITIK   18 januari 2019 00.23
Lidingö Nyheter rapporterade den 8 januari om den nya friidrottsanläggning som var tänkt att byggas på Lidingövallen, men som återremitterades av teknik- och fastighetsnämnden under 2018. Ärendet togs upp på nytt hos kommunstyrelsen den 14 januari i år och det beslutades då att frågan skulle skickas tillbaka till kultur- och fritidsnämnden för nytt beslut. Friidrottsanläggningen är därför uppskjuten tills nämnden kan ta ny ställning till uppdraget.

Orsaken till att teknik- och fastighetsnämnden från början återremitterade uppdraget ska ha varit för att endast ett anbud kommit in, som var långt över budget. Då det var kultur- och fritidsnämnden som från början utformade uppdraget, är det upp till dem att besluta om ändringar.

Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden (2019), samt tidigare ordförande i kultur- och fritidsnämnden lämnar följande kommentar gällande ärendet:
”Det är angeläget för oss i KD och övriga majoriteten att Vallens idrottsanläggning renoveras och förbättras. Tyvärr har processen blivit försenad och de medel som budgeterats har inte räckt. Därför har Kultur- och fritidsnämnden nu fått i uppdrag att se över vad som kan göras för att skära i kostnaderna samtidigt som ytorna för idrott inte påverkas. Lidingö stad har en offensiv plan för idrotten de närmsta åren och därför är det viktigt att säkerställa att vi får ut så mycket som möjligt för varje skattekrona. Målsättningen är att vi under första kvartalet 2019 ska kunna återkomma med ett nytt, skarpt förslag.”

Patrik Buddgård (C), gruppledare för Centerpartiet lämnar följande kommentar gällande ärendet:
”Det är mycket trist att majoriteten inte lyckats komma igång med utvecklingen av Lidingövallen och att underlaget hittills inte har varit tillräckligt bra. Det är väldigt viktigt att uppmuntra och skapa förutsättningar för det ideella arbetet som våra idrottsföreningar på ön gör och som skapar meningsfull fritid för öns unga. Utveckling av idrottsytor och hallar på Lidingö har länge varit eftersatt. Att förbättra och få fram nya idrottsytor bör prioriteras. För oss i Centern är det viktigt att kommunen inte överlämpar kostnaderna på de ideella föreningarna utan att en central idrottsplats faktiskt är en självklar del av den kommunala idrottsinfrastrukturen.”

IFK Lidingö friidrott lämnar följande kommentar gällande ärendet:
”Vi i friidrotten har förståelse för att kommunen tagit tillbaka frågan om renoveringen av Vallen för att projektera om och framför allt för att tänka om. Kommunen har, strax innan jul, tydliggjort att det är kommunen som bär ansvaret och kostnaderna för att hålla sina anläggningar i skick, och Vallen är ju en anläggning där underhållet har eftersatts och som kommunen därför insett ska renoveras. Vi har förtroende för att kommunens tjänstemän kommer att hitta bra lösningar på hur arenan ska renoveras och komma upp i en modern standard. Vi är glada att kommunen tar detta på allvar och tar tag i frågan utifrån det perspektivet nu, även om det blir med en mindre tidsförskjutning.”

Jonas Lejon

Lidingöpartiet får massiv intern kritik
Fem toppnamn hoppar av

Pia Wieck är en av de toppnamn som har svidande kritik mot sina partikollegor. Foto: privat. Pia Wieck är en av de toppnamn som har svidande kritik mot sina partikollegor. Foto: privat.

 POLITIK   16 januari 2019 15.32
Toppstyrt, bristande ledarskap, bristande transparens. Lidingöpartiet har interna konflikter som nu resulterat i att fem medlemmar lämnar partiet. En skrivelse har skickats ut till vissa av partiets medlemmar i vilken kritiken inte är nådig över hur partiets ledning har agerat. Fyra av avhopparna har kommunala uppdrag. Ett av uppdragen innehas av Pia Wieck som fram tills nu varit politisk sekreterare för Lidingöpartiet. Hon har också andra tunga uppdrag, bland annat ordinarie ledamot i fullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ordinarie ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.  

– Det har varit saker länge som vi inte kan stå för internt, säger Pia Wieck. Det är inte kul längre. Jag tyckte inte att det var så när jag började i politiken; det är en hel del beslut som fattats av för få personer. Jag är idealist och jag vill dra in många människor när det gäller att fatta beslut som gäller vårt parti, säger hon.

Det saknas många gånger en vilja att involvera större grupper vid beslut. Det har även framkommit att partiets stadgar inte alltid följts ordentligt, med den effekt att demokratiska principer blir lidande” står att läsa beträffande toppstyrningen av partiet.
 I den interna skrivelsen står också att kommunalrådet (Birgitta Sköld) har handlat i egen sak i stället för att se till partiets bästa. ”Kommunalrådet har i förhandlingar ställt krav gällande eget arvode, utan att först förankra beslutsgången med partiets utsedda förhandlingsgrupp. ”

Har ni inte fått ordentlig insyn i Birgitta Skölds ekonomi?
– Man får ha bisysslor när man är kommunalråd, men vi tycker inte att det har internt kommunicerats på ett sätt så att alla har förstått hur många bisysslor hon har. Det har inte varit tillräckligt transparent. När det nu har uppdagats, tycker vi att det inte har stämt med det vi fått veta, säger Pia Wieck. Vi bryr oss inte om hennes privata ekonomi. Det handlar bara om bisysslor, andra uppdrag.

När det gäller arvodesskandalen uppger de fem som lämnar partiet i sin skrivelse att många i partistyrelsen velat lägga locket på, ligga lågt och hoppas att Lidingöborna glömmer.
”Det gick till och med så långt att kommentarer som vi ska inte bry oss om vad Lidingöborna säger, yttrades”, står det också i skrivelsen.
Både moderaterna och liberalerna gick sent omsider ut till Lidingöborna och försökte dämpa reaktionerna men Lidingöpartiet hördes aldrig av.

Förutom Pia Wieck lämnar Sten av Klinteberg, Peo Frosteus, Cecilia Frosteus och Thomas Wingstedt partiet. Samtliga har tunga uppdrag inom partiet.
Pia Wieck vill gärna betona att de fem som väljer att hoppa av partiet, dock fortfarande står för partiets allmänna politik.

Värt att notera är att i stort sett samma sak inträffade efter valet 2014 (se Lidingösidan onsdagen den 19 november 2014). Då kunde man läsa på Lidingösidan "…har den nya partiledningen agerat annorlunda och mer satt värde på egen makt än partiets bästa och raserat andan i vårt parti. Vårt missnöje har medfört att vi inte längre har förtroende för ledningen och dess agerande. Vi har därför beslutat att med omedelbar verkan lämna Lidingöpartiet.” Bland de fem som då lämnade partiet 2014 var partiets grundare Inger Damberg.

Lidingö Nyheter har sökt kommunalrådet Birgitta Sköld och Lidingöpartiets ordförande Lars H Ericson, men ännu inte fått någon kommentar.

Susann Thorngren

 • paul matell • 20 februari 2019 13:09:01
  Nu har jag letat under rubrikerna; Politik och Debatt utan att ha hittat någon kommentar från ledningen för LP. Över en månad har gått sedan Lidingö Nyheter hade sökt LP i frågan. Att inget mer skrivs i frågan talar för att avhopparna i LP tog ett korrekt beslut. "Tala är silver och tiga ger guld" förefaller vara en passande devis för LP. Undrar hur det ska gå i nästa val? Men kanske är den förut välfyllda partikassan tom då då?
  Tänk på det
 • Ingvar Mattsson • 22 januari 2019 13:24:59
  Vi, pensionärer på ön, kallar partiet SKÖLDS PARTI, en täckmantel för Lidingöpartiet.
  Sköld pratar inte med Lidingöborna, hon lyssnar inte utan driver sin egen linje.
  I höstas vid sammanträde med Kommunfullmäktige säger hon:
  Att om oppositionen vinner och Mötesplats Centrum i Torkomplexet inte flyttas till Kommunhuset, får de boendes på Tor betala alla kostnader för drift mm.
  Vid en mycket sen samling av drygt ett 40-tal pensionärer från hela ön, hållet i Mötesplats Centrum, säger Alla med en mun: Flytta Inte!
  Sköld lägger bara locket på och vägrar att svara.
 • Anders Bergstedt • 16 januari 2019 18:32:18
  Detta bekräftar att vi bara skall ha tre kommunalråd. Dessutom bekräftar det att Birgitta Sköld hinner med så många andra välbetalda uppdrag att hon inte behöver den begärda löneökningen !
 • Christer Mohlin • 16 januari 2019 18:22:11
  Att ett Kommunalråd påstås "i förhandlingar ställt krav gällande eget arvode, utan att först förankra beslutsgången med partiets utsedda förhandlingsgrupp" är en stor sak! Det är minst sagt upprörande och förtjänar i så fall stor kritik. Jag ser fram emot en kommentar ifrån Birgitta Sköld (Lp). Det vore sannerligen på tiden efter att under hela den intensiva debatten ha duckat frågan. Jag tror dock knappast ett ökat arvode hade gjort Birgitta Sköld modigare.

Åtgärder mot bristande handläggning
av barn och unga

Foto: Ingimage
Foto: Ingimage

 POLITIK  14 januari 2019 kl 07.34
Under 2017 gjorde Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) en inspektion i samband med en anmälan mot Lidingö stads omsorg- och socialnämnd. Utredningens fokus var att granska hur nämnden har hanterat orosanmälningar gällande barn. IVO fann under sin inspektion flera brister i handläggningen och dokumentationen. De lyfter bland annat fram att nämnden har brustit i sin skyldighet att inleda utredning om behov av stöd och hjälp när nämnden fått uppgifter om att ett barn kan ha utsatts för hot och våld av en närstående.

Under 2018 fick nämnden en lista med krav på åtgärder från IVO. Listan säger att omsorgs- och socialnämnden i Lidingö stad ska säkerställa att nämnden:

 • dokumenterar den bedömning som görs av om ett barn är i behov av omedelbart skydd vid inkommen anmälan.
 • utan dröjsmål inleder en utredning om barnets behov av stöd och hjälp när nämnden får kännedom om att ett barn kan ha utsatts för våld eller övergrepp av en närstående eller bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående.
 • vid åtgärder som rör ett barn ger barnet relevant information och möjlighet att framföra sin åsikt i frågor som rör barnet, eller så långt som möjligt klarlägger barnets inställning på annat sätt om barnet inte framför sin åsikt. Om barnet inte kommit till tals vid förhandsbedömningen ska nämnden dokumentera anledningen till detta.
 • färdigställer och låser journalanteckningar för redigering i journalföringssystemet utan oskäligt dröjsmål.
 • dokumenterar faktiska omständigheter och händelser som ligger till grund för nämndens bedömning.

På omsorgs- och socialnämndens kommande möte den 15 januari kommer de utförda och planerade åtgärderna att presenteras. Enligt nämndens bedömning gör nytillkomna riktlinjer och rutiner som antagits under 2017 och 2018 att de uppfyller lagstiftningens krav och även IVO:s begäran om åtgärder. Nämnden lyfter även fram andra åtgärder som planeras:'

 • Kartläggning av rutiner samt utifrån kartläggningen identifiera behov av utveckling av rutiner för att säkerställa en rättssäker mottagning, handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden i linje med riktlinjerna.
 • Organisering av befintliga riktlinjer och rutiner så att de är så lättillgängliga som möjligt för handläggare.
 • Utveckla rutin som säkerställer att journalanteckningar skrivskyddas utan oskäligt dröjsmål.
 • Handläggare ska under 2019 och sedan löpande i samband med nyanställningar genomföra SKL:s webbaserade utbildning Förbättrad dokumentation i barn- och ungdomsärenden.
 • De handläggare som inte gått grundutbildning i våld i nära relationer under hösten 2018 kommer ges möjlighet att gå på den utbildningen under 2019.

Jonas Lejon
 

Kommentarer:

Nya friidrottsanläggningen återremitterad

 POLITIK  8 januari 2019 kl 08.05
Under 2017 fick teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en nybyggnad av friidrottsanläggningen på Lidingövallen. Det här uppdraget gavs på rekommendation av kultur- och fritidsnämnden med en budget på 35 mnkr.
Behovet av en ny friidrottsanläggning har funnits länge, då den befintliga friidrottsanläggningen är i dåligt skick och inte följer standardmåtten för flera av de aktiviteter som utövas där. Bland annat behöver fotbollsverksamheten varje år ansöka om dispens för att få driva tävlingsverksamhet på inneplanen.

Men på teknik- och fastighetsnämndens möte i november 2018 beslutade nämnden att återremittera frågan om den nya friidrottsanläggningen. Orsaken som angavs var att endast ett anbud hade kommit in, som var långt över budgeten, vilket ledde till att upphandlingen avbröts.

Frågan kommer nu upp för beslut i kommunstyrelsen igen den 14 januari, där förslaget är att skicka tillbaka frågan till kultur- och fritidsnämnden för nytt ställningstagande kring budgeten och uppdraget. Tills vidare är den nya friidrottsanläggningen uppskjuten då teknik- och fastighetsnämnden inte kan slutföra uppdraget i dess nuvarande form.

Jonas Lejon

Förslaget om ny friidrottsanläggning som antogs 2017. KLicka på kartan så förstoras den.

Kommentarer:

Stadens nya riktlinjer mot extremism

 POLITIK  5 januari 2019 kl 08.51
I december antog kommunstyrelsen nya riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism, vilka enligt förvaltningen är tänkta att vara ett stöd till tjänstemän, förtroendevalda och även kommuninvånare. Riktlinjerna är baserade på rapporten Samlad lägesbild över våldsbejakande extremism på Lidingö, som presenterades för kommunstyrelsen i juni 2018.

Resultatet från rapporten visar på att det kan finnas viss propagandaspridning kopplad till extremism på ön. Slutsatsen som presenteras menar dock på att det inte finns en stor risk för extremistiska aktiviteter på Lidingö och att fokus borde ligga på förebyggande arbete.

Åtgärder som lyfts fram i de nya rutinerna är samverkan med relevanta aktörer, som Polismyndigheten, räddningstjänsten och bevakningsföretag tillsammans med stadens olika förvaltningar. En del av det arbetet är att staden ska verka för god informationsdelning mellan dessa aktörer.

Riktlinjerna tar även upp omvärldsbevakning, metodutveckling och utbildningsinsatser. Att motverka finansiering och annat stöd till våldsbejakande extremism pekas ut i en egen punkt. Det handlar om kommunala föreningsbidrag eller uthyrning av stadens lokaler. Här säger de nya riktlinjerna att staden ska ha rutiner för att försäkra sig om att sådan finansiering inte görs.

De nya riktlinjerna placerar det övergripande ansvaret på Stadsledningskontoret och det operativa ansvaret hos Omsorgs- och socialförvaltningen. De kommer tillsammans följa upp hur det förebyggande arbetet.
 

Jonas Lejon

Kommentarer:

Nya nämndordföranden för 2019

 POLITIK  1 januari 2019 kl 00.01
Inför kommande år har kommunfullmäktige beslutat om vilka ledamöter och ersättare som kommer att sitta i de nya nämnderna för den aktuella mandatperioden. Förutom kommunstyrelsen kommer Lidingö stad ha sex nämnder med olika ansvarsområden som de beslutar om: valnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, omsorgs- och socialnämnden, teknik- och fastighetsnämnden, samt utbildningsnämnden.

Ledamöterna i nämnderna kommer att väljas ett år åt gången, med undantag för i kommunstyrelsen och valnämnden där de väljs för hela mandatperioden.

Kommunfullmäktige har även valt vilka ledamöter som kommer vara ordförande och vice ordförande i nämnderna. Ordförandena är de som kallar till och håller i sammanträdena för nämnderna. De har även ett övergripande ansvar att leda nämndens arbete och att representera nämnden.

Från föregående mandatperiod är det samma ordförandeskap i kommunstyrelsen. Daniel Källenfors (M) är kvar som kommunstyrelsens ordförande och Birgitta Sköld (LP) som vice ordförande. Hon har även kvar sitt ordförandeskap i omsorgs- och socialnämnden. Också miljö- och stadsbyggnadsnämnden har kvar samma presidium. Där Fredrik Vinstock (M) valts om till ordförande och Göran Grahn (LP) till vice ordförande. Carl-Johan Schiller (KD), som tidigare var ordförande i kultur- och fritidsnämnden, har tagit över ordförandeskapet i teknik- och fastighetsnämnden.

Nämndernas nya presidium för 2019:
Kommunstyrelsen (2019-2022)
Ordförande: Daniel Källenfors (M)
Vice Ordförande: Birgitta Sköld (LP)

Valnämnden (2019-2022)
Ordförande: Henrik Åkermark (M)
Vice Ordförande: Mattias Reinoldson (L)

Kultur- och fritidsnämnden (2019)
Ordförande: Filip Svanberg (M)
Vice Ordförande: Erik Öberg (L)

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (2019)
Ordförande: Fredrik Vinstock (M)
Vice Ordförande: Göran Grahn (LP)

Omsorgs- och socialnämnden (2019)
Ordförande: Birgitta Sköld (LP)
Vice Ordförande: Therese Carlborg (M)

Teknik- och fastighetsnämnden (2019)
Ordförande: Carl-Johan Schiller (KD)
Vice Ordförande: Peder Hagen (M)

Utbildningsnämnden (2019)
Ordförande: Amelie Tarschys Ingre (L)
Vice Ordförande: Carl Östring (M)

Jonas Lejon 

Så blir lidingö centrum

POLITIK  1 januari 2019 kl 00.01
Lidingö centrum har bytt ägare och därför kommer politikerna, projektet och de nya ägarna nu gemensamt att analysera hur arbetet med att utveckla Centrum till en mötesplats för Lidingöborna ska gå vidare, skriver Lidingö Stad på sin hemsida.

Grosvenor Europe är ny ägare i Lidingö Centrum sedan i våras. Detaljplaneförslaget för första etappen av Lidingö centrums utveckling var ute på samråd under våren 2017. Med nya ägaren finns det nu behov av att gemensamt analysera förutsättningarna för det fortsatta arbetet vad gäller innehåll, genomförandefrågor och etappindelning. Under hösten kommer en plan för det fortsatta arbetet att presenteras.

Utvecklingen av Lidingö centrum utgår från planprogrammet som antogs av kommunfullmäktige 2014. Visionen är en attraktiv, spännande och miljösmart stadsdel med butiker, restauranger, arbetsplatser, bostäder och fler mötesplatser i ett fortsatt grönskande och småskaligt utomhuscentrum. Planeringen ska bedrivas i en nära dialog med såväl Lidingöbor som näringsliv och ska leda till en utveckling som stärker Lidingö centrums roll som knutpunkt för Lidingöborna.

Lidingö stad